Overview - A3 Workshop
 

 

Publication List

 


 

 

2024

 1. Xiangyu Hua, Zimeng Zeng, Fanbao Meng, Hongxu Yao, Zongyao Huang, Xuanyu Long, Zhaohang Li, Youfang Wang, Zhenyu Wang, Tao Wu, Zhengyu Weng, Yihua Wang, Zheng Liu, Ziji Xiang & Xianhui Chen, Superconducting stripes induced by ferromagnetic proximity in an oxide heterostructure, Nature Physics in press (2024). Published: 11 March 2024. DOI: 10.1038/s41567-024-02443-x

 2. Kaixin Tang, Ye Yang, Jianchang Shen, Mengzhu Shi, Nan Zhang, Houpu Li, Hongyu Li, Zhengtai Liu, Dawei Shen, Rui Wang, Yang Gao, Junfeng He, Ziji Xiang & Xianhui Chen, Unconventional anomalous Hall effect and large anomalous Nernst effect in antiferromagnet SmMnBi2, Communications Materials 5,  89 (2024). Published: 31 May 2024. DOI: 10.1038/s43246-024-00525-0

 3. Hongya Wang, Yichen Song*, Guangyi Huang, Feng Ding, Liyang Ma, Ning Tian, Lu Qiu, Xian Li, Ruimin Zhu, Shenyang Huang, Hugen Yan, Xian Hui Chen*, Liping Ding*, Changlin Zheng*, Wei Ruan & Yuanbo Zhang*, Seeded growth of single-crystal black phosphorus nanoribbons, Nature Materials,  23, 470–478 (2024). Published: 28 February 2024. DOI: 10.1038/s41563-024-01830-2

 4. Ye Yang, Rui Wang, and Xianhui Chen, Realization of ideal nodal-line fermions in doped Ni3In-based structures, Physical Review B 109, 205103 (2024). – Published 1 May 2024. DOI: 10.1103/PhysRevB.109.205103

 5. Mingjie Wang, Bin Lei, Kejia Zhu, Yazhou Deng, Mingliang Tian, Ziji Xiang, Tao Wu & Xianhui Chen, Hard ferromagnetism in van der Waals Fe3GaTe2 nanoflake down to monolayer, npj 2D Materials and Applications 8, 22 (2024) – Published 18 March 2024. DOI: 10.1038/s41699-024-00460-1

 6. Mingjie Wang, Kejia Zhu, Bin Lei*, Yazhou Deng, Tao Hu, Dongsheng Song, Haifeng Du, Mingliang Tian, Ziji Xiang, Tao Wu, and Xianhui Chen*, Layer-Number-Dependent Magnetism in the Co-Doped van der Waals Ferromagnet Fe3GaTe2, Nano Letters  24, 4141–4149 (2024). Publication Date:March 27, 2024. DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c05148

 7. Kejia Zhu, Mingjie Wang, Yazhou Deng, Mingliang Tian, Bin Lei, and Xianhui Chen, Effect of Co or Ni substitution on magnetism in the layered van der Waals ferromagnet Fe3GaTe2, Physica Review B 109, 104402 – Published 4 March 2024. DOI: 10.1103/PhysRevB.109.104402

 8. Linwei Huai, Hongyu Li, Yulei Han, Yang Luo, Shuting Peng, Zhiyuan Wei, Jianchang Shen, Bingqian Wang, Yu Miao, Xiupeng Sun, Zhipeng Ou, Bo Liu, Xiaoxiao Yu, Ziji Xiang, Min-Quan Kuang, Zhenhua Qiao, Xianhui Chen* & Junfeng He*, Two-dimensional phase diagram of the charge density wave in doped CsV3Sb5, npj Quantum Materials volume 9: 23 (2024). Published: 09 March 2024.  DOI: 10.1038/s41535-024-00635-5

 9. Xinyu Chen, Changsheng Zhu, Bin Lei, Weizhuang Zhuo, Wenxiang Wang, Jiaxiang Ma, Xigang Luo, Ziji Xiang, and Xianhui Chen, Thickness-dependent anisotropic superconductivity and charge density wave in ZrTe3 down to the two-dimensional limit, Physical Review B 109, 144513 (2024). – Published 10 April 2024. DOI:  10.1103/PhysRevB.109.144513

 10. Kaixin Tang, Hanjing Zhou, Houpu Li, Senyang Pan, Xueliang Wu, Hongyu Li, Nan Zhang, Chuanying Xi, Jinglei Zhang, Aifeng Wang, Xiangang Wan, Ziji Xiang, Xianhui Chen, Evidence for Unfolded Fermi Surfaces in the Charge-Density-Wave State of Kagome Metal FeGe Revealed by de Haas-van Alphen Effect, arXiv: 2401.11770, 2024.

2023

 1. Lixuan Zheng, Kaifa Luo, Zeliang Sun, Dan Zhao, Jian Li, Dianwu Song, Shunjiao Li, Baolei Kang, Linpeng Nie, Min Shan, Zhimian Wu, Yanbing Zhou, Xi Dai, Hongming Weng, Rui Yu, Tao Wu, Xianhui Chen, Magnetic-field-induced electronic instability of Weyl-like fermions in compressed black phosphorus, Sci. China Phys. Mech. Astron. 66, 117011 (2023).Published: 12 October 2023. doi: 10.1007/s11433-023-2189-7

 2. K. Shrestha, M. Z. Shi, B. Regmi, T. Nguyen, D. Miertschin, K. Fan, L. Z. Deng, N. Aryal, S. G. Kim, D. E. Graf, X. H. Chen, C. W. Chu, High quantum oscillation frequencies and nontrivial topology in kagome superconductor KV3Sb5 probed by torque magnetometry up to 45 T, Physical Review B 107, 155128 (2023). Published: APR 14 2023. DOI:  10.1103/PhysRevB.107.155128

 3. Kuan-Wen Chen, Guoxin Zheng, Dechen Zhang, Aaron Chan, Yuan Zhu, Kaila Jenkins, Fanghang Yu, Mengzhu Shi, Jianjun Ying, Ziji Xiang, Xianhui Chen, Ziqiang Wang, John Singleton & Lu Li, Magnetic breakdown and spin-zero effect in quantum oscillations in kagome metal CsV3Sb5, Communications Materials 4 : 96 (2023) . Published 11 November 2023. doi: 10.1038/s43246-023-00422-y

 4. Honghui Wang, Linfeng Jiang, Zizhen Zhou, Rui Wang, Aifeng Wang, Yisheng Chai, Mingquan He, Guang Han, Jianjun Ying, Xu Lu, Yu Pan, Guoyu Wang, Xiaoyuan Zhou, and Xianhui Chen, Magnetic frustration driven high thermoelectric performance in the kagome antiferromagnet YMn6Sn6, Physcal Review B 108, 155135 (2023) – Published 20 October 2023. doi: 10.1103/PhysRevB.108.155135

 5. Li Cheng, Linpeng Nie, Xuanyu Long, Li Liang, Dan Zhao, Jian Li, Zheng Liu, Tao Wu, Xianhui Chen, Wenhui Duan, and Xiaolong Zou, Probing complex stacking in a layered material via electron-nuclear quadrupolar coupling, Physical Review Materials 7, L091001 (2023). – Published 27 September 2023. DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.7.L091001

 6. Zhigang Gui, Guiwen Wang, Honghui Wang, Yuqing Zhang, Yanjun Li, Xikai Wen, Yikang Li, Kunling Peng, Xiaoyuan Zhou, Jianjun Ying, and Xianhui Chen, Large Improvement of Thermoelectric Performance by Magnetism in Co-Based Full-Heusler Alloys,  Advanced Science 10, 2303967 (2023).  published: 04 August 2023. DOI: 10.1002/advs.202303967

 7. Guojian Qian, Mengzhu Shi, Hui Chen, Shiyu Zhu, Jiawei Hu, Zihao Huang, Yuan Huang, Xian-Hui Chen & Hong-Jun Gao, Spin-flop transition and Zeeman effect of defect-localized bound states in the antiferromagnetic topological insulator MnBi2Te4, Nano Research 16, 1101–1106 (2023).(2022.08.10). DOI: 10.1007/s12274-022-4685-8

 8. Shuaifei Guo, Mingyan Luo, Gang Shi,  Ning Tian, Zhe Huang, Fangyuan Yang, Liguo Ma, Nai Zhou Wang, Qinzhen Shi, Kailiang Xu, Zihan Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xian Hui Chen, Dawei Shen, Liyuan Zhang, Wei Ruan, and Yuanbo Zhang, An ultra-high vacuum system for fabricating clean two-dimensional material devices, Rev. Sci. Instrum. 94, 013903 (2023). (01/10/2023) doi: 10.1063/5.0110875

 9. Keshav Shrestha, Mengzhu Shi, Thinh Nguyen, Duncan Miertschin, Kaibao Fan, Liangzi Deng, David E. Graf, Xianhui Chen, and Ching-Wu Chu, Fermi surface mapping of the kagome superconductor RbV3Sb5 using de Haas-van Alphen oscillations, Phys. Rev. B 107, 075120 (2023) – Published 8 February 2023. doi: 10.1103/PhysRevB.107.075120

 10. Xikai Wen, Fanghang Yu, Zhigang Gui, Yuqing Zhang, Xingyuan Hou, Lei Shan, Tao Wu, Ziji Xiang, Zhenyu Wang, Jianjun Ying, Xianhui Chen, Emergent superconducting fluctuations in compressed kagome superconductor CsV3Sb5, Science Bulletin 68,  259-265 (2023) -15 February 2023. doi: 10.1016/j.scib.2023.01.020

 11. S. J. Li, D. Zhao, S. Wang, S. T. Cui, N. Z. Wang, J. Li, D. W. Song, B. L. Kang, L. X. Zheng, L. P. Nie, Z. M. Wu, Y. B. Zhou, M. Shan, Z. Sun, T. Wu, and X. H. Chen, Emergent spin-glass state in the doped Hund's metal CsFe2As2, Phys. Rev. B 107, 115144 (2023) – Published 22 March 2023. DOI: 10.1103/PhysRevB.107.115144

 12. Kun Jiang, Tao Wu, Jia-Xin Yin, Zhenyu Wang, M Zahid Hasan, Stephen D Wilson, Xianhui Chen, Jiangping Hu, Kagome superconductors AV3Sb5 (A = K, Rb, Cs), National Science Review, 10 (2), nwac199 (2023) - February 2023.  doi: 10.1093/nsr/nwac199

 13. Jianhua Cui, Bin Lei, Mengzhu Shi, Ziji Xiang, Tao Wu, and Xianhui Chen, Layer-Dependent Magnetic Structure and Anomalous Hall Effect in the Magnetic Topological Insulator MnBi4Te7, Nano Lett. 23 (5), 1652–1658 (2023) - February 15, 2023. doi: 10.1021/acs.nanolett.2c03773

 14. Nan Zhang, Xianyong Ding, Fangyang Zhan Houpu Li, Hongyu Li, Kaixin Tang, Yingcai Qian, Senyang Pan, Xiaoliang Xiao, Jinglei Zhang, Rui Wang, Ziji Xiang Xianhui Chen, Temperature-dependent and magnetism-controlled Fermi surface changes in magnetic Weyl semimetals, Physical Review Research, 5, L022013(2023). (2023/4/18) DOI: 10.1103/PhysRevResearch.5.L022013.

 15. Ping Wu, Yubing Tu, Zhuying Wang, Shuikang Yu, Hongyu Li, Wanru Ma, Zuowei Liang, Yunmei Zhang, Xuechen Zhang, Zeyu Li, Ye Yang, Zhenhua Qiao, Jianjun Ying, Tao Wu, Lei Shan, Ziji Xiang, Zhenyu Wang, Xianhui Chen, Unidirectional electron-phonon coupling in the nematic state of a kagome superconductor, Nature Physics 19,1143-1149 (2023) (11 May 2023). doi: 10.1038/s41567-023-02031-5

 16. Ye Yang, Fanghang Yu, Xikai Wen, Zhigang Gui, Yuqing Zhang, Fangyang Zhan, Rui Wang, Jianjun Ying & Xianhui Chen, Pressure-induced transition from a Mott insulator to a ferromagnetic Weyl metal in La2O3Fe2Se2, Nature Communications 14, 2260 (2023). (2023/04/20). DOI: 10.1038/s41467-023-37971-2

 17. Bin Lei, Shihao Liu, Donghui Ma, Weizhuang Zhuo, Wenxiang Wang, Chuanqiang Wu, Binghui Ge, Jianjun Ying, Ziji Xiang, Tao Wu, Zhenyu Wang, and Xianhui Chen, Reversible phase transformation and comprehensive phase diagram in SrCoO2.5+x (0≤x≤0.5) with the electric field control of oxygen content, Physical Review Materials 7, 044002 (2023). – Published 10 April 2023. doi: 10.1103/PhysRevMaterials.7.044002

 18. Ning Tian, Zhe Huang, Bo Gyu Jang, Shuaifei Guo, Ya-Jun Yan, Jingjing Gao, Yijun Yu, Jinwoong Hwang, Cenyao Tang, Meixiao Wang, Xuan Luo, Yu Ping Sun, Zhongkai Liu, Dong-Lai Feng, Xianhui Chen, Sung-Kwan Mo, Minjae Kim, Young-Woo Son, Dawei Shen, Wei Ruan, Yuanbo Zhang, Dimensionality-driven metal to Mott insulator transition in two-dimensional 1T-TaSe2, National Science Review, nwad144 (2023). Published: 16 May 2023 doi: https: 10.1093/nsr/nwad144

 19. Hongen Zhu (朱红恩), Tongrui Li (李彤瑞), Fanghang Yu (喻芳航), Yuliang Li (李昱良), Sheng Wang (王盛), Yunbo Wu (吴云波), Zhanfeng Liu (刘站锋), Zhengming Shang (尚政明), Shengtao Cui (崔胜涛), Yi Liu (刘毅), Guobin Zhang (张国斌), Lidong Zhang (张李东), Zhenyu Wang (王震宇), Tao Wu (吴涛), Jianjun Ying (应剑俊), Xianhui Chen (陈仙辉) and Zhe Sun (孙喆), Electronic Instability of Kagome Metal CsV3Sb5 in the 2 × 2 × 2 Charge Density Wave State, Chinese Phys. Lett. 40, 047301 (2023). doi: 10.1088/0256-307X/40/4/047301

 20. Jianjun Ying, Shiqiu Liu, Qing Lu, Xikai Wen, Zhigang Gui, Yuqing Zhang, Xiaomeng Wang, Jian Sun, and Xianhui Chen, Record High 36 K Transition Temperature to the Superconducting State of Elemental Scandium at a Pressure of 260 GPa, Physical Review Letters 130, 256002 (2023) – Published 22 June 2023. DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.256002

 21. Yang Luo, Yulei Han, Jinjin Liu, Hui Chen, Zihao Huang, Linwei Huai, Hongyu Li, Bingqian Wang, Jianchang Shen, Shuhan Ding, Zeyu Li, Shuting Peng, Zhiyuan Wei, Yu Miao, Xiupeng Sun, Zhipeng Ou, Ziji Xiang, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Yugui Yao, Haitao Yang, Xianhui Chen, Hong-Jun Gao, Zhenhua Qiao, Zhiwei Wang & Junfeng He, A unique van Hove singularity in kagome superconductor CsV3-xTaxSb5 with enhanced superconductivity, Nature Communications 14 : 3819 (2023) - Published: 28 June 2023.  DOI: 10.1038/s41467-023-39500-7

 22. Zhenyu Wang, Junfeng He, Tao Wu, Xianhui Chen, Spectroscopic evidence of isotropic electronic pairing in kagome superconductors, Science Bulletin 68, 1585-1587 (2023). Available online 5 July 2023. DOI: 10.1016/j.scib.2023.07.002
   

2022

 1. L. X. Zheng, Z. M. Wu, Y. Yang, L. P. Nie, M. Shan, K. L. Sun, D. W. Song, F. H. Yu, J. Li, D. Zhao, S. J. Li, B. L. Kang, Y. B. Zhou, K. Liu, Z. J. Xiang, J. J. Ying, Z. Y. Wang, T. Wu and X. H. Chen, Emergent charge order in pressurized kagome superconductor CsV3Sb5, Nature 611, 682-687 (2022).(2022.11.24). https://www.nature.com/articles/s41586-022-05351-3

 2. B. L. Kang, M. Z. Shi, D. Zhao, S. J. Li, J. Li, L. X. Zheng, D. W. Song, L. P. Nie, T. Wu, X. H. Chen, NMR Evidence for Universal Pseudogap Behavior in Quasi-Two-Dimensional FeSe-Based Superconductors, Chinese Physics Letters 39, 127401(2022).(2022/11/1) DOI: 10.1088/0256-307X/39/12/127401

 3. Yazhou Deng, Ziji Xiang*, Bin Lei, Kejia Zhu, Haimen Mu, Weizhuang Zhuo, Xiangyu Hua, Mingjie Wang, Zhengfei Wang, Guopeng Wang, Mingliang Tian, and Xianhui Chen, Layer-Number-Dependent Magnetism and Anomalous Hall Effect in van der Waals Ferromagnet Fe5GeTe2, Nano Letters,  22, 9839-9846 (2022). (2022/12/07). DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c02696

 4. Honghui Wang, Zizhen Zhou, Jianjun Ying, Ziji Xiang, Rui Wang, Aifeng Wang, Yisheng Chai, Mingquan He, Xu Lu, Guang Han, Yu Pan, Guoyu Wang, Xiaoyuan Zhou, Xianhui Chen, Large Magneto‐transverse and Longitudinal Thermoelectric Effects in the Magnetic Weyl Semimetal TbPtBi, Advanced Materials 2022, 2206941 (2022). (2022/10/27) DOI: 10.1002/adma.202206941

 5. Xiangyu Hua, Fanbao Meng, Zongyao Huang, Zhaohang Li, Shuai Wang, Binghui Ge, Ziji Xiang, and Xianhui Chen,Tunable two-dimensional superconductivity and spin-orbit coupling at the EuO/KTaO3(110) interface. npj Quantum Mater. 7, 97 (2022).(2022/9/23) DOI:10.1038/s41535-022-00506-x

 6. Mengzhu Shi, Baolei Kang, Tao Wu, Xianhui Chen, Recent advances in quasi-2D superconductors via organic molecule intercalation, Chinese Physics B 31, 107403 (2022). (2022/9/2) DOI: 10.1088/1674-1056/ac8e9d

 7. W. Z. Zhuo, B. Lei, C. S. Zhu, Z. L. Sun, J. H. Cui, W. X. Wang, Z. Y. Wang, T. Wu, J. J. Ying, Z. J. Xiang, and X. H. Chen. Thickness-dependent electronic structure in layered ZrTe 5 down to the two-dimensional limit. Physical Review B, 106, 085428 (2022).(2022/8/30) DOI: 10.1103/PhysRevB.106.085428

 8. W. X. Wang, B. Lei, C. S. Zhu, J. H. Cui, W. Z. Zhuo, Z. J. Xiang, X. G. Luo, and X. H. Chen, Discrete superconducting phases in proton-intercalated FeSe thin flakes, Physical Review B 106, 014509 (2022).(2022/7/13) DOI: 10.1103/PhysRevB.106.014509

 9. Y. Luo , S. T. Peng, Teicher, M. L. Samuel,  L. W. Huai, Y. Hu,  Y. L. Han,  B. R. Ortiz,  Z. W. Liang,  Z. Y. Wei,   J. C. Shen, Z. P. Ou,   B. Q. Wang, Y. Miao,   M. Y. Guo, M. Hashimoto,  D. H. Lu, Z. H. Qiao,   Z. Y. Wang, S.D. Wilson, X. H. Chen,  J. F. He, Electronic states dressed by an out-of-plane supermodulation in the quasi-two-dimensional  kagome superconductor CsV3Sb5, Physical Review B 105, L241111 (2022). (2022/6/21) DOI: 10.1103/PhysRevB.105.L241111

 10. M. Z. Shi, B. L. Kang, F. B. Meng, T. Wu, X. H. Chen, Research progress of tuning correlated state in two-dimensional system by organic molecule intercalation, Acta Physica Sinica 17, 127403 (2022). (2022/6/20) DOI: 10.7498/aps.71.20220856

 11. Z. L. Sun, H. H. Wang, A. F. Wang, B. Lei, W. Z. Zhuo, F. H. Yu, X. Y. Zhou, J. J. Ying, Z. J. Xiang, T. Wu, X. H. Chen, Large Thermopower Enhanced by Spin Entropy in Antiferromagnet EuMnSb2, Advanced Functional Materials 32, 2202188 (2022)..(2022/6/11) DOI:10.1002/adfm.202202188

 12. S. T. Peng,  C. Lane,  Y. Hu, M. Y. Guo,  X. Chen,  Z. L. Sun,   M. Hashimoto, D. H. Lu, Z. X. Shen, T. Wu, X. H. Chen,  R. S. Markiewicz, Y. Wang,   A. Bansil, S. D. Wilson,  J. F.He, Electronic nature of the pseudogap in electron-doped Sr2IrO4, NPJ Quantum Materials 7, 58 (2022).(2022/6/3) DOI: 10.1038/s41535-022-00467-1

 13. Y. F. Xiong,  Y. S. Wang, R. Z. Zhu,  H. T. Xu,  C. H. Wu,  J. H. Chen,  Y. Ma, Y. Liu,  Y. Chen,  K. Watanabe, T. Taniguchi,  M. Z. Shi,  X. H. Chen, Y. Q. Lu,   P. Zhan,  Y. F. Hao,  F. Xu, Twisted black phosphorus-based van der Waals stacks for fiber-integrated polarimeters, Science Advances 8, eabo0375(2022).(2022/5/25) DOI: 10.1126/sciadv.abo0375

 14. M. Z. Shi, F. H. Yu, Y. Yang, F. B. Meng, B. Lei, Y. Luo, Z. Sun, J. F. He, R. Wang, T. Wu, Z. Y. W., Z. J. Xiang, J. J. Ying, X. H. Chen, A new class of bilayer kagome lattice compounds with Dirac nodal lines and pressure-induced superconductivity, Nature Communications 13, 2773 (2022).(2022/5/19) DOI:10.1038/s41467-022-30442-0

 15. B. L. Kang, Z. Liu, D. Zhao, L. X. Zheng, Z. L. Sun, J. Li, Z. F. Wang, T. Wu, and X. H. Chen, Giant Negative Magnetoresistance beyond Chiral Anomaly in Topological Material YCuAs2, Advanced Materials, 34, 2201597 (2022). (2022/5/18) doi: 10.1002/adma.202201597

 16. B. Lei, D. H. Ma, S. H. Liu, Z. L. Sun, M. Z. Shi, W. Z. Zhuo, F. H. Yu, G. D. Gu, Z. Y. Wang, X. H. Chen, Manipulating high-temperature superconductivity by oxygen doping in Bi2Sr2CaCu2O8+δ thin flakes, National Science Review 9, nwac089 (2002). (2022/5/11)  https://doi.org/10.1093/nsr/nwac089

 17. P. Liu, B. Lei, X. H. Chen, L. Wang, and X. L. Wang, Superior carrier tuning in ultrathin superconducting materials by electric-field gating,  Nature Reviews Physics  4, 336–352 (2022). (2022/4/13). DOI: 10.1038/s42254-022-00438-2

 18. C. S. Zhu, B. Lei, F. B. Meng, J. H. Cui, W. Z. Zhuo, W. X. Wang, Z. J. Xiang, X. H. Chen, Realizing Ferromagnetism in a Field-Effect Transistor Based on VSe2 Thin Flakes. Adv. Electron. Mater. 8, 2101383 (2022).. (2022/4/6)  DOI: 10.1002/aelm.202101383

 19. Y. Yang, R. Wang, M.-Z. Shi, Z. Wang, Z. Xiang, and X. H. Chen, Symmetry-protected Dirac nodal lines and large spin Hall effect in a V6Sb4 kagome bilayer, Physical Review B 105, 155102 (2022). (2022/4/1) DOI: 10.1103/PhysRevB.105.155102

 20. H. Huang, L. X. Zheng, Z. Y. Lin, X. Guo, S. Wang, S. Zhang, C. Zhang, Z. Sun, Z. F. Wang, H. M. Weng, L. Li, T. Wu, X. H. Chen, and C. G. Zeng, Flat-Band-Induced Anomalous Anisotropic Charge Transport and Orbital Magnetism in Kagome Metal CoSn, Physical Review Letters 128, 096601 (2022). (2021/2/28) DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.096601

 21. D. W. Song, L. X. Zheng, F. H. Yu, J. Li, L. P. Nie, M. Shan, D. Zhao, S. J. Li, B. L. Kang, Z. M. Wu, Y. B. Zhou, K. L. Sun, K. Liu, X. G. Luo, Z. Y. Wang, J. J. Ying, X. G. Wan, T. Wu, X. H. Chen, Orbital ordering and fluctuations in a kagome superconductor CsV3Sb5,  Science China Physics, Mechanics & Astronomy volume 65, 247462 (2022). (2022/2/24) DOI: 10.1007/s11433-021-1826-1

 22. J. Li, B. L. Kang, D. Zhao, B. Lei, Y. B. Zhou, D. W. Song, S. J. Li, L. X. Zheng, L. P. Nie, T. Wu, and X. H. Chen, 77Se-NMR evidence for spin-singlet superconductivity with exotic superconducting fluctuations in FeSe, Physical Review B105, 054514 (2022). (2022/2/23) DOI: 10.1103/PhysRevB.105.054514

 23. Fanghang Yu, Xudong Zhu, Xikai Wen, Zhigang Gui, Zeyu Li, Yulei Han, Tao Wu, Zhenyu Wang, Ziji Xiang, Zhenhua Qiao, Jianjun Ying, and Xianhui Chen, Pressure-induced dimensional crossover in a kagome superconductor, Physical Review Letters 128, 077001(2022). (2022/2/17) DOI: 10.1103/PhysRevLett.128.077001

 24. L. P. Nie, K. L. Sun, W. R. Ma, D. W. Song, L. X. Zheng, Z. W. Liang, P. Wu, F. H. Yu, J. Li, M. Shan, D. Zhao, S. J. Li, B. L. Kang, Z. M. Wu, Y. B. Zhou, K. Liu, Z. J. Xiang, J. J. Ying, Z. Y. Wang, T. Wu and X. H. Chen, Charge-density-wave-driven electronic nematicity in a kagome superconductor, Nature 604, 59–64 (2022). (2022/2/9) DOI: 10.1038/s41586-022-04493-8

 25. Romain Grasset, Kota Katsumi, Pierre Massat, Hai-Hu Wen, Xian-Hui Chen, Yann Gallais and Ryo Shimano, Terahertz pulse-driven collective mode in the nematic superconducting state of Ba1−xKxFe2As2. npj Quantum Materials 7, 4 (2022).  (2022/1/13)  DOI: 10.1038/s41535-021-00411-9

 26. FangHang Yu, XiKai Wen, ZhiGang Gui, Tao Wu, Zhenyu Wang, ZiJi Xiang, Jianjun Ying and Xianhui Chen, Pressure tuning of the anomalous Hall effect in the kagome superconductor CsV3Sb5. Chinese Physics B 31, 017405 (2022). Online 15 November 2021. DOI: 10.1088/1674-1056/ac3990

 27. Guobing Hu, Mengzhu Shi, Wenxiang Wang, Changsheng Zhu, Xigang Luo, Xianhui Chen, A novel iron-based superconductor synthesized by the ion exchange technique, New Journal of Physics 24, 043035 (2022).(2022/4/26) DOI:10.1088/1367-2630/ac6319.

0

2021

 1. Liyu Zhang, Zeliang Sun, Aifeng Wang, Yuanying Xia, Xinrun Mi, Long Zhang, Mingquan He, Yisheng Chai, Tao Wu, Rui Wang, Xiaoyuan Zhou, and Xianhui Chen, Strong coupling between magnetic order and band topology in the antiferromagnet EuMnSb2,  Physical Review B 104, 205108 (2021) (2021/12/8) DOI: 10.1103/PhysRevB.104.205108

 2. Lichang Yin, Dongting Zhang, Chufan Chen, Ge Ye, Fanghang Yu, Brenden R. Ortiz, Shuaishuai Luo, Weiyin Duan, Hang Su, Jianjun Ying, Stephen D. Wilson, Xianhui Chen, Huiqiu Yuan, Yu Song, and Xin Lu, Strain-sensitive superconductivity in the kagome metals KV3Sb5 and CsV3Sb5 probed by point-contact spectroscopy, Physical Review B 104, 174507 (2021/11/9) DOI:10.1103/PhysRevB.104.1745077

 3. Z. L. Sun, A. F. Wang, H. M. Mu, H. H. Wang, Z. F. Wang, T. Wu, Z. Y. Wang, X. Y. Zhou and X. H. Chen, Field-induced metal-to-insulator transition and colossal anisotropic magnetoresistance in a nearly Dirac material EuMnSb2, npj Quantum Materials 6, 94 (2021) (2021/11/18) DOI: 10.1038/s41535-021-00397-4

 4. Xiu Fang Lu, Yishu Zhang, Naizhou Wang, Sheng Luo, Kunling Peng, Lin Wang, Hao Chen, Weibo Gao, Xian Hui Chen, Yang Bao, Gengchiau Liang, and Kian Ping Loh, Exploring Low Power and Ultrafast Memristor on p-Type van der Waals SnS, Nano Lett. 21, 20, 8800–8807 (2021). (2021/10/13) DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c03169

 5. Yu He, Su-Di Chen, Zi-Xiang Li, Dan Zhao, Dongjoon Song, Yoshiyuki Yoshida, Hiroshi Eisaki, Tao Wu, Xian-Hui Chen, Dong-Hui Lu, Christoph Meingast, Thomas P. Devereaux, Robert J. Birgeneau, Makoto Hashimoto, Dung-Hai Lee, and Zhi-Xun Shen, Superconducting Fluctuations in Overdoped Bi2Sr2CaCu2O8+δ, Physical Review X 11, 031068 (2021). (2021/9/28) DOI:10.1103/PhysRevX.11.031068

 6. Z. H. Cheng,B. Lei,X. G. Luo,J. J. Ying,Z. Y. Wang,T. Wu,X. H. Chen, Revealing the A1g-type strain effect on superconductivity and nematicity in FeSe thin flake, Chin. Phys. B 30,  097403 (2021). (2021/08/19) DOI: 10.1088/1674-1056/ac1efa

 7. Z. W. Liang, X. Y. Hou, W. R. Ma, F. Zhang, P. Wu, Z. Y. Zhang, F. H. Yu, J. J. Ying, K. Jiang, L. Shan, Z. Y. Wang, X. H. Chen, Three-dimensional charge density wave and robust zero-bias conductance peak inside the superconducting vortex core of a kagome superconductor CsV3Sb5, Physical Review X 11,031026 (2021). (2021/8/2) DOI: 10.1103/PhysRevX.11.031026

 8. W. Y. Duan, Z. Y. Nie, S. S. Luo, F. H. Yu, B. R. Ortiz, L. Yin, H. Su, F. Du, An Wang, Y. Chen, X. Lu, J. J. Ying, S. D. Wilson, X. H. Chen, Y. Song & H. Q.Yuan, Nodeless superconductivity in the kagome metal CsV3Sb5,  Sci. China Phys. Mech. Astron. 64, 107462 (2021).  (2021/7/27) DOI: 10.1007/s11433-021-1747-7

 9. C. S. Zhu, B. Lei, Z. L. Sun, J. H. Cui, M. Z. Shi, W. Z. Zhuo, X. G. Luo, and X. H. Chen, Evolution of transport properties in FeSe thin flakes with thickness approaching the two-dimensional limit, Physical Review B 104, 024509 (2021). (2021/7/26) DOI: 10.1103/PhysRevB.104.024509

 10. K. L. Peng, Z. Z. Zhou, H. H. Wang, H. Wu, J. J. Ying, G. Han, X. Lu, G. Y. Wang, X. Y. Zhou, X. H. Chen, Thermoelectric performance of binary lithium-based compounds: Li3Sb and Li3Bi, Appl. Phys. Lett. 119, 033901 (2021). (2021/7/22) DOI: 10.1063/5.00568=-0gfdgd

 11. F. H. Yu, T. Wu, Z. Y. Wang, B. Lei, W. Z. Zhuo, J. J. Ying, X. H. Chen, Concurrence of anomalous Hall effect and charge density wave in a superconducting topological kagome metal, Physical Review B 104, L041103(2021).(2021/7/8) DOI: 10.1103/PhysRevB.104.L041103

 12. W. Z. Zhuo, B. Lei, S. Wu, F. h. Yu, C. S. Zhu, J. H. Cui, Z. L. Sun, D. H. Ma, M. Z. Shi, H. H. Wang, W. X. Wang, T. Wu, J. J. Ying, S. W. Wu, Z. Y. Wang, X. H. Chen, Manipulating Ferromagnetism in Few-Layered Cr2Ge2Te6, Advanced Materials  2021, 33, 2008586. (2021/6/25)  DOI: 10.1002/adma.202008586

 13. F. H. Yu, D. H. Ma, W. Z. Zhuo, S. Q. Liu, X. K. Wen, B. Lei, J. J. Ying,  X. H. Chen, Unusual competition of superconductivity and charge-density-wave state in a compressed topological kagome metal,  Nature Communications 12, 3645 (2021).(2021/6/10) DOI: 10.1038/s41467-021-23928-w

 14. H. H. Wang, Z. H. Cheng, M. Z. Shi, D. H. Ma, W. Z. Zhuo, C. Y. Xi, T. Wu, J. J. Ying, X. H. Chen, Electrical transport properties of FeSe single crystal under high magnetic field, SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy 64, 287411 (2021). (2021/6/1) DOI: 10.1007/s11433-021-1702-4

 15. D. Zhao, Y. B. Zhou, Y. Fu, L. Wang, X. F. Zhou, H. Cheng, J. Li, D. W. Song, S. J. Li, B. L. Kang, L. X. Zheng, L. P. Nie, Z. M. Wu, M. Shan, F. H. Yu, J. J. Ying, S. M. Wang, J. W. Mei, T. Wu, and X. H. Chen, Intrinsic Spin Susceptibility and Pseudogaplike Behavior in Infinite-Layer LaNiO2, Physical Review Letters 126, 197001 (2021). (2021/5/10)  DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.197001

 16. Z. H. Wu, Y. X. Lyu, Y. Zhang, R. Ding, B. N. Zheng, Z. B. Yang, S. P. Lau, X. H. Chen & J. H. Hao, Large-scale growth of few-layer two-dimensional black phosphorus, Nature Materials 20, 1203-1209 (2021) (2021/5/10 ) DOI:10.1038/s41563-021-01001-7

 17. K. L. Peng, Z. Z. Zhou, H. H. Wang, H. Wu, J. J. Ying, G. Han, X. Lu, G. Y. Wang, X. Y. Zhou, X. H. Chen, Exceptional Performance Driven by Planar Honeycomb Structure in a New High Temperature Thermoelectric Material BaAgAs, Advanced Functional Materials 2021, 2100583. (2021/4/1) DOI: 10.1002/adfm.202100583

 18. G. B. Hu , M. Z. Shi, W. X. Wang , C. S. Zhu, Z. L. Sun , J. H. Cui, W. Z. Zhuo , F. H. Yu , X. G. Luo , X. H. Chen, Superconductivity at 40 K in Lithiation-Processed [(Fe,Al)(OH) 2][FeSe] 1.2 with a Layered Structure, Inorg. Chem.60, 3902-3908 (2021). (2021/3/15)  DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c03686

 19. D. Jiang, Y. P. Pan, S. Y. Wang, Y. S. Lin, C. M. Holland, J. R. Kirtley, X. H. Chen, J. Zhao, L. Chen, S. Y. Yin, Y. H. Wang, Observation of robust edge superconductivity in Fe(Se,Te) under strong magnetic perturbation, Science Bulletin 66, 425-432 (2021). (2021/3/15) DOI: 10.1016/j.scib.2020.10.006

 20. H. H. Wang, X. G. Luo, M. Z. Shi, K. L. Peng, B. Lei, J. H. Cui, D. H. Ma, W. Z. Zhuo, J. J. Ying, Z. Y. Wang, and X. H. Chen, Possible bipolar effect inducing anomalous transport behavior in the magnetic topological insulator Mn( Bi1-xSbx)2Te4, Physical Review B 103, 085126 (2021). (2021/2/18). DOI: 10.1103/PhysRevB.103.085126

 21. Z. L. Sun, K. L. Peng, J. H. Cui, C. S. Zhu, W. Z. Zhuo, Z. Y. Wang, and X. H. Chen, Pressure-controlled anomalous Hall conductivity in the half-Heusler antiferromagnet GdPtBi, Physical Review B 103, 085116 (2021). (2021/2/11) DOI: 10.1103/PhysRevB.103.085116

 22. N. N. Wang, P. F. Shan , K. Y. Chen , J. P. Sun , P. T. Yang , X. .L Ma , B. S. Wang, X. H. Yu , S Zhang , G. F. Chen, J. G Cheng, X. L. Dong, X. H. Chen and Z. X. Zhao, A low-Tc superconducting modification of Th4H15 synthesized under high pressure, Supercond. Sci. Technol. 34, 034006 (2021). (2021/2/4) DOI: 10.1088/1361-6668/abdcc2

 23. Y. Yang, R. Wang, M.-Z. Shi, Z. Wang, Z. Xiang, and X.-H. Chen, Type-II nodal line fermions in the Z2 topological semimetals AV6Sb6 (A=K, Rb, and Cs) with a kagome bilayer, Phys. Rev. B 104, 245128 (2021).

2020

 1. Fanghang Yu, Xiangyu Hua, Tong Chen, Jian Sun, Mengzhu Shi, Weizhuang Zhuo, Donghui Ma, Honghui Wang, Jianjun Ying and Xianhui Chen, Pressure-induced superconductivity in a shandite compound Pd3Pb2Se2 with the Kagome lattice, New Journal of Physics 22, 123013 (2020). (2020/12/25) DOI: 10.1088/1367-2630/abcef6

 2. L. K. Ma, M. Z. Shi, B. L. Kang, K. L. Peng, F. B. Meng, C. S. Zhu, J. H. Cui, Z. L. Sun, D. H. Ma, H. H. Wang, B. Lei, T. Wu, X. H. Chen, Quasi-two-dimensional Superconductivity in SnSe2 via Organic Ion Intercalation, Physical Review Materials, 4, 124803(2020)(2020/12/17). DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.4.124803

 3. F. H. Yu, H. M. Mu, W. Z. Zhuo, Z. Y. Wang, Z. F. Wang, J. J. Ying, X. H. Chen, Elevating the magnetic exchange coupling in the compressed antiferromagnetic axion insulator candidate EuIn2As2, Physical Review B 102,180404 (2020). (2020/11/5) DOI: 10.1103/PhysRevB.102.180404

 4. M. Boulanger, G. Grissonnanche, S. Badoux, A. Allaire, É. Lefrançois, A. Legros, A. Gourgout, M. Dion, C. H. Wang, X. H. Chen, R. Liang, W. N. Hardy, D. A Bonn, L. Taillefer, Thermal Hall conductivity in the cuprate Mott insulators Nd2CuO4 and Sr2CuO2Cl2, Nature Communications 11, 5325 (2020). (2020/10/21)  DOI: 10.1038/s41467-020-18881-z (also see arXiv:2007.05088)

 5. F. B. Meng, Z. Liu, L. X. Yang, M. Z. Shi, B. H. Ge, H. Zhang, J. J. Ying, Z. F. Wang, Z. Y. Wang, T. Wu and X. H. Chen, Metal-insulator transition in organic ion intercalated VSe2 induced by dimensional crossover, Physical Review B 102, 165410 (2020). (2020/10/19)  DOI: 10.1103/PhysRevB.102.16541

 6. Z. W. Liang, M. Z. Shi, Q. Zhang, S. M. Nie, J. J. Ying, J. F. He, T. Wu, Z. J. Wang, Z. Y. Wang, X. H. Chen, Mapping Dirac fermions in intrinsic antiferromagnetic topological insulators (MnBi2Te4)(Bi2Te3)n (n=0, 1), Physical Review B 102,161115 (2020).(2020/10/19) DOI: 10.1103/PhysRevB.102.161115

 7. R. Khasanov , Z. Guguchia, E. Morenzoni, C. Baines, A. F. Wang, X. H. Chen, Z. Bukowski, F. Tafti, Pressure-induced magnetism in the iron-based superconductors AFe2As2 (A = K, Cs, Rb), Physical Review B,102, 140502(R) (2020). (2020/10/2)  DOI: 10.1103/PhysRevB.102.140502

 8. B. L. Kang, M. Z. Shi, S. J. Li, H. H. Wang, Q. Zhang, D. Zhao, J. Li, D. W. Song, L. X. Zheng, L. P. Nie, T. Wu, and X. H. Chen, Preformed Cooper Pairs in Layered FeSe-Based Superconductors, Physical Review Letters 125, 097003 (2020). (2020/8/28) DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.097003

 9. L. Chen, Z. J. Xiang, C. Tinsman, B. Lei, X. H. Chen, G. D. Gu, L. Li, Spontaneous Nernst effect in the iron-based superconductor Fe1+y Te1-xSex, Physical Review B 102, 054503 (2020). (2020/8/6) DOI: 10.1103/PhysRevB.102.054503

 10. J. P. Sun, M. Z. Shi, B. Lei, S. X. Xu, Y. Uwatoko, X. H. Chen, J. G. Cheng, Pressure-induced second high-Tc superconducting phase in the organic-ion-intercalated (CTA) 0.3 FeSe single crystal, EPL (Europhysics Letters) 130 (6), 67004. (2020/7/21) DOI: 10.1209/0295-5075/130/67004

 11. Kunling Peng, Bo Zhang, Hong Wu, Hailiang Che, Xuefeng Sun, Jianjun Ying, Guiwen Wang, Zhe Sun, Guoyu Wang, Xiaoyuan Zhou, X. H. Chen, The unique evolution of transport bands and thermoelectric performance enhancement by extending low-symmetry phase to high temperature in tin selenide, J. Mater. Chem. C 8 (2020) 9345-9351. (2020/7/21) DOI:10.1039/D0TC01318H

 12. Ruoting Yin, Likuan Ma, Zhenyu Wang, Chuanxu Ma, Xianhui Chen, Bing Wang, Reversible SuperconductorInsulator Transition in (Li, Fe)OHFeSe Flakes Visualized by Gate-Tunable Scanning Tunneling Spectroscopy, ACS nano 14, 7513-7519 (2020). (Epub 2020/6/10) DOI: 10.1021/acsnano.0c03289

 13. Zeliang Sun, Zhipeng Cao, Jianhua Cui, Changsheng Zhu, Donghui Ma, Honghui Wang, Weizhuang Zhuo, Zhaohui Cheng, Zhenyu Wang, Xiangang Wan, Xianhui Chen, Large Zeeman splitting induced anomalous Hall effect in ZrTe5, npj Quantum Materials 5, 1-7 (2020).  (2020/6/2) DOI:10.1038/s41535-020-0239-z

 14. Yong Hu, Lixuan Xu, Mengzhu Shi, Aiyun Luo, Shuting Peng, ZY Wang, JJ Ying, T Wu, ZK Liu, CF Zhang, YL Chen, G Xu, X-H Chen, J-F He, Universal gapless Dirac cone and tunable topological states in (MnBiTe)(BiTe) heterostructures, Physical Review B 101, 161113(R) (2020).  (2020/4/23) DOI:10.1103/PhysRevB.101.161113

 15. XianHui Chen, Harvesting transverse thermoelectricity in topological semimetals, Science China Physics Mechanics & Astronomy 63, 237031 (2020). (2020/3/1) DOI: 10.1007/s11433-019-1465-8

 16. Fanbao Meng, Mengzhu Shi, Shengtao Cui, Kunling Peng, Naizhou Wang, Zhe Sun, Jianjun Ying, Xianhui Chen, Structural and physical properties of the new layered transition metal material Na4Cu3TaAs4, Science China Materials 63, 816-822(2020). (2020/2/28) DOI: 10.1007/s40843-019-1250-5

 17. Yujun Deng, Yijun Yu, Meng Zhu Shi, Zhongxun Guo, Zhian Xu, Jing Wang*, Xian Hui Chen*, Yuanbo Zhang*, Quantum anomalous Hall effect in intrinsic magnetic topological insulator MnBi2Te4,Science 367, 895-900 (2020). (2020/2/21) DOI:  10.1126/science.aax8156

 18. D. Zhao, H. L. Wo, J. Li, D. W. Song, L. X. Zheng, S. J. Li, L. P. Nie, X. G. Luo, J. Zhao, T. Wu, and X. H. Chen, Approaching itinerant magnetic quantum criticality through a Hund's coupling induced electronic crossover in the YFe2Ge2 superconductor, Physical Review B 101, 064511 (2020). (2020/2/20) DOI:10.1103/PhysRevB.101.064511

 19. J. Li, B. Lei, D. Zhao, L. P. Nie, D. W. Song, L. X. Zheng, S. J. Li, B. L. Kang, X. G. Luo, T. Wu, and X. H. Chen, Spin-Orbital-Intertwined Nematic State in FeSe, Physical Review X 10, 011034 (2020). (2020/2/13) DOI: 10.1103/PhysRevX.10.011034

2019

 1. B. Lei, L. K. Ma, N. Z. Wang, C. S. Zhu, J. H. Cui, Z. L. Sun, D. H. Ma, H. H. Wang, M. Z. Shi, J. J. Ying, X. H. Chen, Phase diagram and evolution of the magnetic ordering state driven by a field-effect transistor in (Li, Fe) OHFeS thin flakes, Physical Review B 100, 174519 (2019). (2019/11/27) DOI: 10.1103/PhysRevB.100.174519

 2. Yong Hu, Xiang Chen, S.-T. Peng, C. Lane, M. Matzelle, Z.-L. Sun, M. Hashimoto, D.-H. Lu, E. F. Schwier, M. Arita, T. Wu, R. S. Markiewicz, K. Shimada, X.-H. Chen, Z.-X. Shen, A. Bansil, S. D. Wilson, and J.-F. He, Spectroscopic Evidence for Electron-Boson Coupling in Electron-Doped Sr2IrO4, Physical Review Letters 123, 216402 (2019). (2019/11/21) DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.216402

 3. N. Z. Wang, H. B. Tang, M. Z. Shi, H. Zhang, W. Z. Zhuo, D. Y. Liu, F. B. Meng, L. K. Ma, J. J. Ying, L. J. Zou*, Z. Sun, X. H. Chen*, Transition from Ferromagnetic Semiconductor to Ferromagnetic Metal with Enhanced Curie Temperature in Cr2Ge2Te6 via Organic Ion Intercalation, Journal of the American Chemical Society 141 (2019)17166-17173.(2019/10/30) DOI: 10.1021/jacs.9b06929

 4. Y. J. Yu, L. G. Ma, P. Cai, R. D. Zhong, C. Ye, J. Shen, G. D. Gu, X. H. Chen, Y. B. Zhang, High-temperature superconductivity in monolayer Bi2Sr2CaCu2O8+δ, Nature 575, 156–163 (2019) (2019/10/30) DOI: 10.1038/s41586-019-1718-x

 5. M. Z. Shi, B. Lei, C. S. Zhu, D. H. Ma, J. H. Cui, Z. L. Sun, J. J. Ying, and X. H. Chen, Magnetic and transport properties in the magnetic topological insulators MnBi2Te4(Bi2Te3)n (n=1,2), Phys. Rev. B 100, 155144 (2019) (2019/10/28) DOI: 10.1103/PhysRevB.100.155144

 6. Shili Yan, Hai Huang Zhijian Xie, Guojun Ye, Xiao-Xi Li,, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Zheng Han, Xianhui Chen*, Jianlu Wang*, Jian-Hao Chen*, Reliable Nonvolatile Memory Black Phosphorus Ferroelectric Field-Effect Transistors with van der Waals Buffer, ACS Appl. Mater. Interfaces 11, 42358-42364 (2019). (2019/10/21) DOI: 10.1021/acsami.9b15457

 7. A. M. Zhang, X. L. Ma, Y. M. Wang, S. S. Sun, B. Lei, H. C. Lei, X. H. Chen, X. Q. Wang, C. F. Chen, and Q. M. Zhang, Probing the direct factor for superconductivity in FeSe-Based Superconductors by Raman Scattering, Phys. Rev. B 100, 060504(R) .(2019/8/14) DOI: 10.1103/PhysRevB.100.060504

 8. C. Shang, B. Lei, W. Z. Zhuo, Q. Zhang, C. S. Zhu, J. H. Cui, X. G. Luo, N. Z. Wang, F. B. Meng, L. K. Ma, C. G. Zeng, T. Wu, Z. Sun, F. Q. Huang, and X. H. Chen, Structural and electronic phase transitions driven by electric field in metastable MoS2 thin flakes, Phys. Rev. B 100, 020508(R) .(2019/7/30) DOI: 10.1103/PhysRevB.100.020508

 9. H. H. Wang, X. G. Luo, K. L. Peng, Z.  L. Sun, M. Z. Shi, D. H. Ma, N. W. Wang, T. Wu, J. J. Ying, Z. F. Wang, X. H. Chen, Magnetic Field‐Enhanced Thermoelectric Performance in Dirac Semimetal Cd3As2 Crystals with Different Carrier Concentrations, Adv. Funct. Mater. 29, 1902437 (2019).(2019/7/15). DOI: 10.1002/adfm.201902437

 10. N. Z. Wang, G. J. Ye, G. B. Hu, F. B. Meng, C. Shang, M. Z. Shi, J. J. Ying, X. H. Chen, Absence of van der Waals Gap in Ternary Thorium Nitride ThNF and ThNCl, Inorg. Chem.58, 9897-9903 (2019). (2019/7/10). DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b01050

 11. G. B. Hu, N. Z. Wang, M. Z. Shi, F. B. Meng, C. Shang, L. K. Ma, X. G. Luo, X. H. Chen, Superconductivity in solid-state synthesized (Li,Fe)OHFeSe by tuning Fe vacancies in FeSe layer, Physical Review Materials, 03 (2019) 064802. (2019/6/11)DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.3.064802

 12. L. K. Ma, B. Lei, N. Z. Wang, K. S. Yang, D. Y. Liu, F. B. Meng, C. Shang, Z. L. Sun, J. H. Cui, C. S. Zhu, T. Wu, Z. Sun, L. J. Zou, X. H. Chen, Electric-field controlled superconductor-ferromagnetic insulator transition, Science Bulletin 64 (2019) 653-658. (2019/5/30) DOI: 10.1016/j.scib.2019.04.022

 13. J. H. Cui, M. Z. Shi, H. H. Wang, F. H. Yu, T. Wu, X. G. Luo, J. J. Ying, X. H. Chen, Transport properties of thin flakes of the antiferromagnetic topological insulator MnBi2Te4, Physical Review B 99, 155125 (2019). (2019/4/12) DOI: 10.1103/PhysRevB.99.155125

 14. A. Y. Gao, J. W. Lai, Y. J. Wang, Z. Zhu, J. W.  Zeng, G. L. Yu, N. Z. Wang, W. C. Chen, T. J. Cao, W. D. Hu, D. Sun, X. H. Chen, F. Miao, Y. Shi, and X. M. Wang, Observation of ballistic avalanche phenomena in nanoscale vertical InSe/BP heterostructures, Nature Nanotechnology, 14 (2019) 217-222. (2019/1/21) DOI: 10.1038/s41565-018-0348-z
   

2018

 1. Q. Li, C. C. He, Y. J. Wang, E. F. Liu, M. Wang, Y. Wang, J. W. Zeng, Z. C. Ma, T. L. Cao, C. J. Yi, N. Z. Wang, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. B. Shao, Y. G. Shi, X. H. Chen, S. J. Liang, Q. H. Wang, F. Miao, Proximity-Induced Superconductivity with Subgap Anomaly in Type II Weyl Semi-Metal WTe2, Nano Letters 18 (2018) 7962-7968.

 2. D. W. Song, J. Li, D. Zhao, L. K. Ma, L. X. Zheng, S. J. Li, L. P. Nie, X. G. Luo, Z. P. Yin, T. Wu, X. H. Chen, Revealing the hidden order in BaTi2As2O via nuclear magnetic resonance, Physical Review B 98, 235142 (2018).

 3. Z. L. Sun, Z. J. Xiang, Z. Y. Wang, J. L. Zhang, L. Ma, N. Z. Wang, C. Shang, F. B. Meng, L. J. Zou, Y. B. Zhang, X. H. Chen, Magnetic field-induced electronic phase transition in the Dirac semimetal state of black phosphorus under pressure, Science Bulletin 63,1539-1544 (2018).

 4. C. Shang, Y. Q. Fang, Q. Zhang, N. Z. Wang, Y. F. Wang, Z. Liu, B. Lei, F. B. Meng, L. K. Ma, T. Wu, Z. F. Wang, C. G. Zeng, F. Q. Huang, Z. Sun, and X. H. Chen, Superconductivity in the metastable 1T′and 1T''' phases of MoS2 crystals, Phys. Rev. B 98, 184513 (2018).

 5. M. Z. Shi, N. Z. Wang, B. Lei, J. J. Ying, C. S. Zhu, Z. L. Sun, J. H. Cui, F. B. Meng, C. Shang, L. K. Ma and X. H. Chen, FeSe-based superconductors with a superconducting transition temperature of 50 K, New Journal of Physics 20, 123007 (2018).

 6. T. P. Ying, M. X. Wang, Z. Y. Zhao, Z. Z. Zhang, X. Y. Jia, Y. C. Li, B. Lei, Q. Li, Y. Yu, E. J. Cheng, Z. H. An, Y. Zhang, W. Yang, X. H. Chen, S. Y. Li,  Discrete superconducting phases in FeSe-derived superconductors, Physical Review Letters 121, 207003(2018).

 7. Y.J.Deng, Y.J.Yu, Y.C.Song, J.Z.Zhang, N.Z.Wang, Z.Y.Sun, Y.F.Yi, Y.Z.Wu, S.W.Wu, J.Y.Zhu, J.Wang, X.H.Chen, Y.B.Zhang, Gate-tunable Room-temperature Ferromagnetism in Two-dimensional Fe3GeTe2, Nature 563 (2018) 94-99.

 8. F.Y.Yang, Z.C.Zhang, N.Z.Wang, G.J.Ye, W.K.Lou, X.Y.Zhou, K. Watanabe, T. Taniguchi, K.Chang, X.H.Chen,Y.B. Zhang, Quantum Hall Effect in Electron-Doped Black Phosphorus Field-Effect Transistors, Nano  Letters 18 (2018) 6611-6616.

 9. Y.Y.Li, Y.K. Weng, J.J.Zhang, J.F.Ding, Y.H. Zhu, Q.X.Wang, Y. Yang, Y.C. Cheng, Q. Zhang, P. Li, J.D. Lin, W. Chen, Y. Han, X.X.Zhang, L.Chen, X.Chen, J.S.Chen, S.Dong, X.H. Chen, T.Wu, Observation of superconductivity in structure-selected Ti2O3 thin films, NPG Asia Materials 10 (2018) 522-532.

 10. Islam.A, Du.W, Pashaei.V, Jia. H,Wang.ZH, Lee. J, Ye. GJ, Chen. XH, Feng.PXL, Discerning Black Phosphorus Crystal Orientation and Anisotropy by Polarized Reflectance Measurement, Acs Applied Materials & Interfaces 10 (2018) 25629-25637.

 11. Liu.DF, Li.C, Huang. JW, Lei.B, Wang.L, Wu.XX, Shen.B, Gao.Q, Zhang.YX, Liu.X, Hu.Y, Xu.Y, Liang.AJ, Liu.J, Ai.P, Zhao.L, He.SL, Yu.L, Liu.GD, Mao.YY, Dong.XL, Jia.XW, Zhang.FF, Zhang.SJ, Yang.F, Wang. ZM, Peng.QJ, Shi.YG, Hu.JP, Xiang.T, Chen.XH, Xu.ZY, Chen.CT, Zhou.XJ, Orbital Origin of Extremely Anisotropic Superconducting Gap in Nematic Phase of FeSe Superconductor, Physical Review X 8, 031033(2018).

 12. Ju.SL, Wu.MK, Yang.H, Wang.NZ, Zhang.YY, Wu.P, Wang.PD, Zhang.B, Mu.KJ, Li.YY, Guan. DD, Qian.D, Lu.F, Liu.DY, Wang.WH, Chen.XH, Sun.Z, Band Structures of Ultrathin Bi(110) Films on Black Phosphorus Substrates Using Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy, Chinese Physics Letters 35, 077102 (2018).

 13. K. W. Zhang, C. L. Yang, B. Lei, P. C. Lu, X. B. Li, Z. Y. Jia, Y. H. Song, J. Sun, X. H. Chen, J. X. Li, S. C. Li, Unveiling the charge density wave inhomogeneity and pseudogap state in 1T-TiSe2, Sci. Bull. 63 (2018) 426-432.

 14. M. Z. Shi, N. Z. Wang, B. Lei, C. Shang, F. B. Meng, L. K. Ma, F. X. Zhang, D. Z. Kuang, and X. H. Chen, Organic-ion-intercalated FeSe-based superconductors, Phys. Rev. Materials 2, 074801 (2018).

 15. Q. Yao, D.W. Shen, C.H.P. Wen, C.Q. Hua, L.Q. Zhang, N.Z. Wang, X.H. Niu, Q.Y. Chen, P. Dudin, Y.H. Lu, Y. Zheng, X.H. Chen, X.G. Wan, and D.L. Feng, Charge Transfer Effects in Naturally Occurring van der Waals Heterostructures (PbSe)1.16(TiSe2)m(m=1, 2), Physical Review Letters 120, 106401 (2018).

 16. Y. Zhou, L. Miao, P. Wang, FF. Zhu, WX. Jiang, SW. Jiang, Y. Zhang, B. Lei, XH. Chen,  HF. Ding, H. Zheng, WT. Zhang, JF. Jia, D. Qian, D. Wu, Antiferromagnetic Order in Epitaxial FeSe Films on SrTiO3, Physical Review Letters 120, 097001 (2018).

 17. C.Wang, Q.Y.He, U.Halium, Y.Y.Liu, E.B.Zhu, Z.Y.Lin, H.Xiao, X.D.Duan, Z.Y.Feng, R.Cheng, N.O.Weiss, G.J.Ye, Y.C.Huang, H.Wu, H.C.Cheng, I.Shakir, L.Liao, X.H.Chen, W.A.Goddard III, Y.Huang, X.F.Duan, Monolayer atomic crystal molecular superlattices, Nature 555 (2018) 231-236.

 18. H. H. Wang, X. G. Luo, W. W. Chen, N. Z. Wang, B. Lei, F. B. Meng, C. Shang, L. K. Ma, T. Wu, X. Dai, Z. F. Wang, X. H. Chen, Magnetic-field enhanced high-thermoelectric performance in topological Dirac semimetal Cd3As2 crystal. Science Bulletin 63 (2018)411-418.

 19. H.D. Zhou, P.M. Sarte, B.S. Conner, L. Balicas, C.R. Wiebe, X.H. Chen, T. Wu, G. Wu, R.H. Liu, H. Chen, D.F. Fang, Evidence for negative thermal expansion in the superconducting precursor phase SmFeAsO, Journal Of Physics-Condensed Matter 30, 095601 (2018).

 20. D. Zhao, S.J. Li, N.Z. Wang, J. Li, D.W. Song, L.X. Zheng, L.P. Nie, X.G. Luo, T. Wu, X.H. Chen, Breakdown of single spin-fluid model in the heavily hole-doped superconductor CsFe2As2, Physical Review B 97, 045118 (2018).

 21. N.Z. Wang, M.Z. Shi, C. Shang, F.B. Meng, L.K. Ma, X.G. Luo, X.H. Chen, Tunable superconductivity by electrochemical intercalation in TaS2, New Journal Of Physics 20, 023014 (2018).

 22. J.J. Li, Y. Xie, Z.R. Ouyang, H.Q. Li, Q.M. Meng, L. Shi, X. Ai, M. Fang, X.H. Chen, D.Z. Kuang, Operation of the Helium Cryogenic System for the Hybrid Superconducting Outsert at CHMFL, Ieee Transactions on Applied Superconductivity 28, 4300604 (2018).

 23. L. Chen, F. Yu, Z.J. Xiang, T. Asaba, C. Tinsman, B. Lawson, P.M. Sass, W.D. Wu, B.L. Kang, X.H. Chen, L. Li, Torque Differential Magnetometry Using the qPlus Mode of a Quartz Tuning Fork, Physical Review Applied 9, 024005 (2018).

 24. Wang Nai-Zhou, Shi Meng-Zhu, Lei Bin, Chen Xian-Hui, Exploration and physical investigation of FeSe-based superconductors, ACTA PHYSICA SINICA 67, 207408 (2018).-- published on 2018/10/20  [中文: 王乃舟, 石孟竹, 雷彬, 陈仙辉,FeSe基超导体的探索与物性研究,物理学报 67, 207408 (2018)]

 25. Jianjun Ying, Lingyun Tang, Fei Chen, Xianhui Chen, Viktor V Struzhkin,Coexistence of metallic and insulating channels in compressed YbB6, Physical Review B 97, 121101 (2018). --published on 2018/3/2

 

2017

 1. C.S. Zhu, J.H. Cui, B. Lei, N.Z. Wang, C. Shang, F.B. Meng, L.K. Ma, X.G. Luo, T. Wu, Z. Sun, X.H. Chen, Tuning electronic properties of FeSe0.5Te0.5 thin flakes using a solid ion conductor field-effect transistor, Physical Review B 95,174513 (2017).

 2. Z.C. Zhang, L.K. Li, J. Horng, N.Z. Wang, F.Y. Yang, Y.J. Yu, Y. Zhang, G.R. Chen, K. Watanabe, T. Taniguchi, X.H. Chen, F. Wang, Y.B. Zhang, Strain-Modulated Bandgap and Piezo-Resistive Effect in Black Phosphorus Field-Effect Transistors, Nano Letters 17 (2017) 6097-6103.

 3. H. Yang, H. Jussila, A. Autere, H.P. Komsa, G.J. Ye, X.H. Chen, T. Hasan, Z.P. Sun, Optical Waveplates Based on Birefringence of Anisotropic Two-Dimensional Layered Materials, Acs Photonics 4 (2017) 3023-3030.

 4. Z.R. Xiao, J.S. Qiao, W.L. Lu, G.J. Ye, X.H. Chen, Z. Zhang, W. Ji, J.X. Li, C.H. Jin, Deriving phosphorus atomic chains from few-layer black phosphorus, Nano Research 10 (2017) 2519-2526.

 5. Z. Xiang, B. Lawson, T. Asaba, C. Tinsman, L. Chen, C. Shang, X.H. Chen, L. Li, Bulk Rotational Symmetry Breaking in Kondo Insulator SmB6, Physical Review X 7, 031054 (2017).

 6. M. Smidman, G.M. Pang, H.X. Zhou, N.Z. Wang, W. Xie, Z.F. Weng, Y. Chen, X.L. Dong, X.H. Chen, Z.X. Zhao, H.Q. Yuan, Probing the superconducting gap structure of (Li1-xFex)OHFeSe, Physical Review B 96, 014504 (2017).

 7. S. Qiao, X.T. Li, N.Z. Wang, W. Ruan, C. Ye, P. Cai, Z.Q. Hao, H. Yao, X.H. Chen, J. Wu, Y.Y. Wang, Z. Liu, Mottness Collapse in 1T-TaS2-xSex Transition- Metal Dichalcogenide: An Interplay between Localized and Itinerant Orbitals, Physical Review X 7, 041054 (2017).

 8. L.K. Li, J. Kim, C.H. Jin, G.J. Ye, D.Y. Qiu, F.H. da Jornada, Z.W. Shi, L. Chen, Z.C. Zhang, F.Y. Yang, K. Watanabe, T. Taniguchi, W. Ren, S.G. Louie, X.H. Chen, Y.B. Zhang, F. Wang, Direct observation of the layer-dependent electronic structure in phosphorene, Nature Nanotechnology 12 (2017) 21-25.

 9. B. Lei, N.Z. Wang, C. Shang, F.B. Meng, L.K. Ma, X.G. Luo, T. Wu, Z. Sun, Y. Wang, Z. Jiang, B.H. Mao, Z. Liu, Y.J. Yu, Y.B. Zhang, X.H. Chen, Tuning phase transitions in FeSe thin flakes by field-effect transistor with solid ion conductor as the gate dielectric, Physical Review B 95, 020503(R) (2017).

 

2016

 1. X.Q. Zhang, R. Tao, L.M. Wei, J.G. Xu, H.X. Liang, L.J. Zhu, Y. Zhang, N.Z. Wang, X.H. Chen, C.G. Zeng, Magnetoresistivity plateau of graphene in proximity to superconducting NbSe2, Physical Review B 94, 125404 (2016).

 2. J.J. Ying, V.V. Struzhkin, Z.Y. Cao, A.F. Goncharov, H.K. Mao, F. Chen, X.H. Chen, A.G. Gavriliuk, X.J. Chen, Realization of insulating state and superconductivity in the Rashba semiconductor BiTeCl, Physical Review B 93,100540(R) (2016).

 3. Y.J. Yan, W.H. Zhang, M.Q. Ren, X. Liu, X.F. Lu, N.Z. Wang, X.H. Niu, Q. Fan, J. Miao, R. Tao, B.P. Xie, X.H. Chen, T. Zhang, D.L. Feng, Surface electronic structure and evidence of plain s-wave superconductivity in (Li0.8Fe0.2)OHFeSe, Physical Review B 94, 134502 (2016).

 4. Y. Xu, S. Cui, J.K. Dong, D. Zhao, T. Wu, X.H. Chen, K. Sun, H. Yao, S.Y. Li, Bulk Fermi Surface of Charge-Neutral Excitations in SmB6 or Not: A Heat-Transport Study, Physical Review Letters 116, 246403 (2016).

 5. Z.J. Xiang, N.Z. Wang, A.F. Wang, D. Zhao, Z.L. Sun, X.G. Luo, T. Wu, X.H. Chen, Incoherence-coherence crossover and low-temperature Fermi-liquid-like behavior in AFe(2)As(2) (A = K, Rb, Cs): evidence from electrical transport properties, Journal Of Physics-Condensed Matter 28, 425702 (2016).

 6. Y.P. Wu, D. Zhao, A.F. Wang, N.Z. Wang, Z.J. Xiang, X.G. Luo, T. Wu, X.H. Chen, Emergent Kondo Lattice Behavior in Iron-Based Superconductors AFe(2)As(2) (A = K, Rb, Cs), Physical Review Letters 116, 147001 (2016).

 7. Z.H. Wang, H. Jia, X.Q. Zheng, R. Yang, G.J. Ye, X.H. Chen, P.X.L. Feng, Resolving and Tuning Mechanical Anisotropy in Black Phosphorus via Nanomechanical Multimode Resonance Spectromicroscopy, Nano Letters 16 (2016) 5394-5400.

 8. Q. Song, J. Mi, D. Zhao, T. Su, W. Yuan, W.Y. Xing, Y.Y. Chen, T.Y. Wang, T. Wu, X.H. Chen, X.C. Xie, C. Zhang, J. Shi, W. Han, Spin injection and inverse Edelstein effect in the surface states of topological Kondo insulator SmB6, Nature Communications 7, 13485 (2016).

 9. L.G. Ma, C. Ye, Y.J. Yu, X.F. Lu, X.H. Niu, S. Kim, D.L. Feng, D. Tomanek, Y.W. Son, X.H. Chen, Y.B. Zhang, A metallic mosaic phase and the origin of Mott-insulating state in 1T-TaS2, Nature Communications 7, 10956 (2016).

 10. J.J. Liu, J.C. Wang, W. Luo, J.M. Sheng, A.F. Wang, X.H. Chen, S.A. Danilkin, W. Bao, The influence of the structural transition on magnetic fluctuations in NaFeAs, Journal Of Physics-Condensed Matter 28, 27LT01 (2016).

 11. D.F. Liu, L. Zhao, S.L. He, Y. Hu, B. Shen, J.W. Huang, A.J. Liang, Y. Xu, X. Liu, J.F. He, D.X. Mou, S.Y. Liu, H.Y. Liu, G.D. Liu, W.H. Zhang, F.S. Li, X.C. Ma, Q.K. Xue, X.H. Chen, G.F. Chen, L. Yu, J. Zhang, Z.Y. Xu, C.T. Chen, X.J. Zhou, Common Electronic Features and Electronic Nematicity in Parent Compounds of Iron-Based Superconductors and FeSe/SrTiO3 Films Revealed by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy, Chinese Physics Letters 33, 077402 (2016).

 12. L. K. Li, F. Y. Yang, G. J. Ye, Z. C. Zhang, Z. W. Zhu, W. K. Lou, X. Y. Zhou, L. Li, K. Watanabe, T. Taniguchi, K. Chang, Y. Y. Wang, X. H. Chen, Y. B. Zhang, Quantum Hall effect in black phosphorus two-dimensional electron system, Nature Nanotechnology 11 (2016) 593-597. Published-28 March 2016. DOI:10.1038/nnano.2016.42

 13. B. Lei, Z.J. Xiang, X.F. Lu, N.Z. Wang, J.R. Chang, C. Shang, A.M. Zhang, Q.M. Zhang, X.G. Luo, T. Wu, Z. Sun, X.H. Chen, Gate-tuned superconductor-insulator transition in (Li,Fe)OHFeSe, Physical Review B 93, 060501(R) (2016).

 14. B. Lei, J.H. Cui, Z.J. Xiang, C. Shang, N.Z. Wang, G.J. Ye, X.G. Luo, T. Wu, Z. Sun, X.H. Chen, Evolution of High-Temperature Superconductivity from a Low-T-c Phase Tuned by Carrier Concentration in FeSe Thin Flakes, Physical Review Letters 116, 077002 (2016).

 15. P.L. Gong, D.Y. Liu, K.S. Yang, Z.J. Xiang, X.H. Chen, Z. Zeng, S.Q. Shen, L.J. Zou, Hydrostatic pressure induced three-dimensional Dirac semimetal in black phosphorus, Physical Review B 93, 195434 (2016).

 16. S. Dong, A.M. Zhang, K. Liu, J.T. Ji, Y.G. Ye, X.G. Luo, X.H. Chen, X.L. Ma, Y.H. Jie, C.F. Chen, X.Q. Wang, Q.M. Zhang, Ultralow-Frequency Collective Compression Mode and Strong Interlayer Coupling in Multilayer Black Phosphorus, Physical Review Letters 116, 087401 (2016).

 

2015

 1. Z. Zhang, A.F. Wang, X.C. Hong, J. Zhang, B.Y. Pan, J. Pan, Y. Xu, X.G. Luo, X.H. Chen, S.Y. Li, Heat transport in RbFe2As2 single crystals: Evidence for nodal superconducting gap, Physical Review B 91, 024502 (2015).

 2. H.T. Yuan, X.G. Liu, F. Afshinmanesh, W. Li, G. Xu, J. Sun, B. Lian, A.G. Curto, G.J. Ye, Y. Hikita, Z.X. Shen, S.C. Zhang, X.H. Chen, M. Brongersma, H.Y. Hwang, Y. Cui, Polarization-sensitive broadband photodetector using a black phosphorus vertical p-n junction, Nature Nanotechnology 10 (2015) 707-713.

 3. Y.J. Yu, F.Y. Yang, X.F. Lu, Y.J. Yan, Y.H. Cho, L.G. Ma, X.H. Niu, S. Kim, Y.W. Son, D.L. Feng, S.Y. Li, S.W. Cheong, X.H. Chen, Y.B. Zhang, Gate-tunable phase transitions in thin flakes of 1T-TaS2, Nature Nanotechnology 10 (2015) 270-276.

 4. Y. Ye, Z.J. Wong, X.F. Lu, H.Y. Zhu, Y. Wang, X.H. Chen, X. Zhang, Ieee, Monolayer Tungsten Disulfide Laser, in: 2015 Conference on Lasers And Electro-Optics, 2015.

 5. Y. Ye, Z.J. Wong, X.F. Lu, X.J. Ni, H.Y. Zhu, X.H. Chen, Y. Wang, X. Zhang, Monolayer excitonic laser, Nature Photonics 9 (2015) 733-737.

 6. C. Ye, W. Ruan, P. Cai, X.T. Li, A.F. Wang, X.H. Chen, Y.Y. Wang, Strong Similarities between the Local Electronic Structure of Insulating Iron Pnictide and Lightly Doped Cuprate, Physical Review X 5, 021013 (2015).

 7. M. Xu, L.M. Wang, R. Peng, Q.Q. Ge, F. Chen, Z.R. Ye, Y. Zhang, S.D. Chen, M. Xia, R.H. Liu, M. Arita, K. Shimada, H. Namatame, M. Taniguchi, M. Matsunami, S. Kimura, M. Shi, X.H. Chen, W.G. Yin, W. Ku, B.P. Xie, D.L. Feng, Electronic Structure Reconstruction across the Antiferromagnetic Transition in TaFe1.23Te3 Spin Ladder, Chinese Physics Letters 32, 027401 (2015).

 8. Z.J. Xiang, D. Zhao, Z. Jin, C. Shang, L.K. Ma, G.J. Ye, B. Lei, T. Wu, Z.C. Xia, X.H. Chen, Angular-Dependent Phase Factor of Shubnikov-de Haas Oscillations in the Dirac Semimetal Cd3As2, Physical Review Letters 115, 226401 (2015).

 9. Z.J. Xiang, G.J. Ye, C. Shang, B. Lei, N.Z. Wang, K.S. Yang, D.Y. Liu, F.B. Meng, X.G. Luo, L.J. Zou, Z. Sun, Y. Zhang, X.H. Chen, Pressure-Induced Electronic Transition in Black Phosphorus, Physical Review Letters 115, 186403 (2015).

 10. Y.P. Wu, D. Zhao, X.R. Lian, X.F. Lu, N.Z. Wang, X.G. Luo, X.H. Chen, T. Wu, NMR evidence for field-induced ferromagnetism in (Li-0.8 Fe-0.2)OHFeSe superconductor, Physical Review B 91, 125107 (2015).

 11. Z.H. Wang, H. Jia, X.Q. Zheng, R. Yang, Z.F. Wang, G.J. Ye, X.H. Chen, J. Shan, P.X.L. Feng, Black phosphorus nanoelectromechanical resonators vibrating at very high frequencies, Nanoscale 7 (2015) 877-884.

 12. N.Z. Wang, S.F. Yuan, R. Cong, X.F. Lu, F.B. Meng, C. Shang, X.H. Chen, Structure and physical properties of the misfit compounds (PbSe)(1.16)(TiSe2)(m) (m=1, 2), Epl 112(6), 67007 (2015).

 13. F.F. Tafti, A. Ouellet, A. Juneau-Fecteau, S. Faucher, M. Lapointe-Major, N. Doiron-Leyraud, A.F. Wang, X.G. Luo, X.H. Chen, L. Taillefer, Universal V-shaped temperature-pressure phase diagram in the iron-based superconductors KFe2As2, RbFe2As2, and CsFe2As2, Physical Review B 91, 054511 (2015).

 14. E. Stavrou, X.J. Chen, A.R. Oganov, A.F. Wang, Y.J. Yan, X.G. Luo, X.H. Chen, A.F. Goncharov, Formation of As-As Interlayer Bonding in the collapsed tetragonal phase of NaFe2As2 under pressure, Scientific Reports 5, 9868 (2015).

 15. B. Shabbir, X.L. Wang, S.R. Ghorbani, A.F. Wang, S.X. Dou, X.H. Chen, Giant enhancement in critical current density, up to a hundredfold, in superconducting NaFe0.97Co0.03 As single crystals under hydrostatic pressure, Scientific Reports 5, 10606 (2015).

 16. X.H. Niu, R. Peng, H.C. Xu, Y.J. Yan, J. Jiang, D.F. Xu, T.L. Yu, Q. Song, Z.C. Huang, Y.X. Wang, B.P. Xie, X.F. Lu, N.Z. Wang, X.H. Chen, Z. Sun, D.L. Feng, Surface electronic structure and isotropic superconducting gap in (Li0.8Fe0.2)OHFeSe, Physical Review B 92060504(R) (2015).

 17. H.F. Du, R.C. Che, L.Y. Kong, X.B. Zhao, C.M. Jin, C. Wang, J.Y. Yang, W. Ning, R.W. Li, C.Q. Jin, X.H. Chen, J.D. Zang, Y.H. Zhang, M.L. Tian, Edge-mediated skyrmion chain and its collective dynamics in a confined geometry, Nature Communications 6, 8504(2015).

 18. X. Luo, X.H. Chen, Crystal structure and phase diagrams of iron-based superconductors, Science China-Materials 58 (2015) 77-89.

 19. X.F. Lu, N.Z. Wang, H. Wu, Y.P. Wu, D. Zhao, X.Z. Zeng, X.G. Luo, T. Wu, W. Bao, G.H. Zhang, F.Q. Huang, Q.Z. Huang, X.H. Chen, Coexistence of superconductivity and antiferromagnetism in (Li0.8Fe0.2)OHFeSe, Nature Materials 14 (2015) 325-329.

 20. L.K. Li, G.J. Ye, V. Tran, R.X. Fei, G.R. Chen, H.C. Wang, J. Wang, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. Yang, X.H. Chen, Y.B. Zhang, Quantum oscillations in a two-dimensional electron gas in black phosphorus thin films, Nature Nanotechnology 10 (2015) 613-618.

 21. D.A. Li, H. Jussila, L. Karvonen, G.J. Ye, H. Lipsanen, X.H. Chen, Z.P. Sun, Polarization and Thickness Dependent Absorption Properties of Black Phosphorus: New Saturable Absorber for Ultrafast Pulse Generation, Scientific Reports 5, 15899 (2015).

 22. S. Kong, D.Y. Liu, S.T. Cui, S.L. Ju, A.F. Wang, X.G. Luo, L.J. Zou, X.H. Chen, G.B. Zhang, Z. Sun, Electronic structure in a one-Fe Brillouin zone of the iron pnictide superconductors CsFe2As2 and RbFe2As2, Physical Review B 92, 184512 (2015).

 23. X.C. Hong, A.F. Wang, Z. Zhang, J. Pan, L.P. He, X.G. Luo, X.H. Chen, S.Y. Li, Doping Evolution of the Superconducting Gap Structure in Heavily Hole-Doped Ba1-xKxFe2As2: a Heat Transport Study, Chinese Physics Letters 32(12), 127403 (2015).

 24. D.L. Fang, X. Shi, Z.Y. Du, P. Richard, H. Yang, X.X. Wu, P. Zhang, T. Qian, X.X. Ding, Z.Y. Wang, T.K. Kim, M. Hoesch, A.F. Wang, X.H. Chen, J.P. Hu, H. Ding, H.H. Wen, Observation of a Van Hove singularity and implication for strong-coupling induced Cooper pairing in KFe2As2, Physical Review B 92, 144513 (2015).

 25. J. Cheng, P. Dong, W. Xu, S.L. Liu, W.S. Chu, X.H. Chen, Z.Y. Wu, Charge redistribution and a shortening of the Fe-As bond at the quantum critical point of SmO1- xFxFeAs, Journal Of Synchrotron Radiation 22 (2015) 1030-1034.

 26. X.H. Chen, K.B. Tang, S.Y. Zeng, Q.Y. Hao, D.K. Wang, Z. Gao, Y. Wang, Fluorination of La2-xSrxCuO4 (x=0, 0.15, 0.3) and study on the crystal structures, magnetic properties of their fluorinated products, Journal Of Alloys And Compounds 626 (2015) 239-244.

 27. X.H. Chen, Experimental discovery of Weyl semimetal TaAs, Science China-Materials 58 (2015) 675-+.

 28. F. Chen, C. Shang, Z. Jin, D. Zhao, Y.P. Wu, Z.J. Xiang, Z.C. Xia, A.F. Wang, X.G. Luo, T. Wu, X.H. Chen, Magnetoresistance evidence of a surface state and a field-dependent insulating state in the Kondo insulator SmB6, Physical Review B 91, 205133 (2015).

 

2014

 1. G. J. Ye, Z.J. Xiang, X.G. Luo, J.J. Ying, B. Lei, P. Cheng, X.F. Lu, A.F. Wang, X.H. Chen, Metal substitution effect on superconductivity in barium intercalated ternary metal nitride chlorides, Superconductor Science & Technology 27, 095015 (2014).

 2. H.C. Xu, M. Xu, R. Peng, Y. Zhang, Q.Q. Ge, F. Qin, M. Xia, J.J. Ying, X.H. Chen, X.L. Yu, L.J. Zou, M. Arita, K. Shimada, M. Taniguchi, D.H. Lu, B.P. Xie, D.L. Feng, Electronic structure of the BaTi2As2O parent compound of the titanium-based oxypnictide superconductor, Physical Review B 89, 155108 (2014).

 3. M. Xia, J. Jiang, Z.R. Ye, Y.H. Wang, Y. Zhang, S.D. Chen, X.H. Niu, D.F. Xu, F. Chen, X.H. Chen, B.P. Xie, T. Zhang, D.L. Feng, Angle-resolved Photoemission Spectroscopy Study on the Surface States of the Correlated Topological Insulator YbB6, Scientific Reports 4, 5999 (2014).

 4. A.F. Wang, S.Y. Zhou, X.G. Luo, X.C. Hong, Y.J. Yan, J.J. Ying, P. Cheng, G.J. Ye, Z.J. Xiang, S.Y. Li, X.H. Chen, Anomalous impurity effects in the iron-based superconductor KFe2As2, Physical Review B 89, 064510 (2014).

 5. F.F. Tafti, J.P. Clancy, M. Lapointe-Major, C. Collignon, S. Faucher, J.A. Sears, A. Juneau-Fecteau, N. Doiron-Leyraud, A.F. Wang, X.G. Luo, X.H. Chen, S. Desgreniers, Y.J. Kim, L. Taillefer, Sudden reversal in the pressure dependence of T-c in the iron-based superconductor CsFe2As2: A possible link between inelastic scattering and pairing symmetry, Physical Review B 89, 134502 (2014).

 6. W. Ruan, C. Ye, M.H. Guo, F. Chen, X.H. Chen, G.M. Zhang, Y.Y. Wang, Emergence of a Coherent In-Gap State in the Sm B-6 Kondo Insulator Revealed by Scanning Tunneling Spectroscopy, Physical Review Letters 112, 136401 (2014).

 7. J.Q. Ma, X.G. Luo, P. Cheng, N. Zhu, D.Y. Liu, F. Chen, J.J. Ying, A.F. Wang, X.F. Lu, B. Lei, X.H. Chen, Evolution of anisotropic in-plane resistivity with doping level in Ca1-xNaxFe2As2 single crystals, Physical Review B 89, 174512 (2014).

 8. X.F. Lu, N.Z. Wang, G.H. Zhang, X.G. Luo, Z.M. Ma, B. Lei, F.Q. Huang, X.H. Chen, Superconductivity in LiFeO2Fe2Se2 with anti-PbO-type spacer layers, Physical Review B 89, 020507 (2014).

 9. X.F. Lu, N.Z. Wang, X.G. Luo, G.H. Zhang, X.L. Gong, F.Q. Huang, H. Chen, Superconductivity and phase diagram of (Li0.8Fe0.2)OHFeSe1-xSx, Physical Review B 90, 214520 (2014).

 10. W. Li, C. Setty, X.H. Chen, J.P. Hu, Electronic and magnetic structures of chain structured iron selenide compounds, Frontiers Of Physics 9 (2014) 465-471.

 11. L.K. Li, Y.J. Yu, G.J. Ye, Q.Q. Ge, X.D. Ou, H. Wu, D.L. Feng, X.H. Chen, Y.B. Zhang, Black phosphorus field-effect transistors, Nature Nanotechnology 9 (2014) 372-377.

 12. G. Li, Z. Xiang, F. Yu, T. Asaba, B. Lawson, P. Cai, C. Tinsman, A. Berkley, S. Wolgast, Y.S. Eo, D.J. Kim, C. Kurdak, J.W. Allen, K. Sun, X.H. Chen, Y.Y. Wang, Z. Fisk, L. Li, Two-dimensional Fermi surfaces in Kondo insulator SmB6, Science 346 (2014) 1208-1212.

 13. Q.Y. Lei, M. Golalikhani, D.Y. Yang, W.K. Withanage, A. Rafti, J. Qiu, M. Hambe, E.D. Bauer, F. Ronning, Q.X. Jia, J.D. Weiss, E.E. Hellstrom, X.F. Wang, X.H. Chen, F. Williams, Q. Yang, D. Temple, X.X. Xi, Structural and transport properties of epitaxial Ba(Fe1-xCox)(2)As-2 thin films on various substrates, Superconductor Science & Technology 27, 115010 (2014).

 14. X.H. Chen, P.C. Dai, D.L. Feng, T. Xiang, F.C. Zhang, Iron-based high transition temperature superconductors, National Science Review 1 (2014) 371-395.

 15. F. Chen, D. Zhao, Z.J. Xiang, C. Shang, X.G. Luo, B.Y. Pan, S.Y. Li, T. Wu, X.H. Chen, Quantum oscillations in Rashba semiconductor BiTeCl, Physical Review B 90, 201202 (2014).

 16. S.V. Carr, D. Louca, J. Siewenie, Q. Huang, A.F. Wang, X.H. Chen, P.C. Dai, Structure and composition of the superconducting phase in alkali iron selenide KyFe1.6+xSe2, Physical Review B 89, 134509 (2014).

 17. P. Cai, W. Ruan, X.D. Zhou, C. Ye, A.F. Wang, X.H. Chen, D.H. Lee, Y.Y. Wang, Doping Dependence of the Anisotropic Quasiparticle Interference in NaFe1-xCoxAs Iron-Based Superconductors, Physical Review Letters 112, 127001 (2014).

 

2013

 1. S.Y. Zhou, X.C. Hong, X. Qiu, B.Y. Pan, Z. Zhang, X.L. Li, W.N. Dong, A.F. Wang, X.G. Luo, X.H. Chen, S.Y. Li, Evidence for nodeless superconducting gap in NaFe1-xCoxAs from low-temperature thermal conductivity measurements, Epl 101, 17007 (2013).

 2. H.L. Zeng, G.B. Liu, J.F. Dai, Y.J. Yan, B.R. Zhu, R.C. He, L. Xie, S.J. Xu, X.H. Chen, W. Yao, X.D. Cui, Optical signature of symmetry variations and spin-valley coupling in atomically thin tungsten dichalcogenides, Scientific Reports 3, 1608 (2013).

 3. J.J. Ying, J.C. Liang, X.G. Luo, Y.J. Yan, A.F. Wang, P. Cheng, G.J. Ye, J.Q. Ma, X.H. Chen, The magnetic phase diagram of Ca1-xSrxCo2As2 single crystals, Epl 104, 67005 (2013).

 4. Y.J. Yan, P. Cheng, J.J. Ying, X.G. Luo, F. Chen, H.Y. Zou, A.F. Wang, G.J. Ye, Z.J. Xiang, J.Q. Ma, X.H. Chen, Structural, magnetic, and electronic transport properties of hole-doped SrFe2-xCuxAs2 single crystals, Physical Review B 87, 075105 (2013).

 5. S. T. Cui, S. Kong, S. L. Ju, P. Wu, A. F. Wang, X. G. Luo, X. H. Chen, G. B. Zhang, and Z. Sun, ARPES study of the effect of Cu substitution on the electronic structure of NaFeAs, Physical Review B 88, 245112 (2013).

 6. A.F. Wang, J.J. Ying, X.G. Luo, Y.J. Yan, D.Y. Liu, Z.J. Xiang, P. Cheng, G.J. Ye, L.J. Zou, Z. Sun, X.H. Chen, A crossover in the phase diagram of NaFe1-xCoxAs determined by electronic transport measurements, New Journal Of Physics 15, 043048 (2013).

 7. A.F. Wang, B.Y. Pan, X.G. Luo, F. Chen, Y.J. Yan, J.J. Ying, G.J. Ye, P. Cheng, X.C. Hong, S.Y. Li, X.H. Chen, Calorimetric study of single-crystal CsFe2As2, Physical Review B 87, 214509 (2013).

 8. A.F. Wang, J.J. Lin, P. Cheng, G.J. Ye, F. Chen, J.Q. Ma, X.F. Lu, B. Lei, X.G. Luo, X.H. Chen, Phase diagram and physical properties of NaFe1-xCuxAs single crystals, Physical Review B 88, 094516 (2013).

 9. F.F. Tafti, A. Juneau-Fecteau, M.E. Delage, S.R. de Cotret, J.P. Reid, A.F. Wang, X.G. Luo, X.H. Chen, N. Doiron-Leyraud, L. Taillefer, Sudden reversal in the pressure dependence of T-c in the iron-based superconductor KFe2As2, Nature Physics 9 (2013) 349-352.

 10. P. Marsik, C.N. Wang, M. Rossle, M. Yazdi-Rizi, R. Schuster, K.W. Kim, A. Dubroka, D. Munzar, T. Wolf, X.H. Chen, C. Bernhard, Low-energy interband transitions in the infrared response of Ba(Fe1-xCox)(2)As-2, Physical Review B 88, 180508 (2013).

 11. J. Jiang, S. Li, T. Zhang, Z. Sun, F. Chen, Z.R. Ye, M. Xu, Q.Q. Ge, S.Y. Tan, X.H. Niu, M. Xia, B.P. Xie, Y.F. Li, X.H. Chen, H.H. Wen, D.L. Feng, Observation of possible topological in-gap surface states in the Kondo insulator SmB6 by photoemission, Nature Communications 4, 3010 (2013).

 12. X.C. Hong, X.L. Li, B.Y. Pan, L.P. He, A.F. Wang, X.G. Luo, X.H. Chen, S.Y. Li, Nodal gap in iron-based superconductor CsFe2As2 probed by quasiparticle heat transport, Physical Review B 87, 144502 (2013).

 13. V.A. Gasparov, A. Audouard, L. Drigo, A.I. Rodigin, C.T. Lin, W.P. Liu, M. Zhang, A.F. Wang, X.H. Chen, H.S. Jeevan, J. Maiwald, P. Gegenwart, Upper critical magnetic field of KxFe2-ySe2 and Eu0.5K0.5Fe2As2 single crystals, Physical Review B 87, 094508 (2013).

 14. W.S. Chu, J. Cheng, S.Q. Chu, T.D. Hu, A. Marcelli, X.H. Chen, Z.Y. Wu, Iron Isotope Effect and Local Lattice Dynamics in the (Ba, K)Fe2As2 Superconductor Studied by Temperature-Dependent EXAFS, Scientific Reports 3, 1750 (2013).

 15. P. Cai, X.D. Zhou, W. Ruan, A.F. Wang, X.H. Chen, D.H. Lee, Y.Y. Wang, Visualizing the microscopic coexistence of spin density wave and superconductivity in underdoped NaFe1-xCoxAs, Nature Communications 4, 1596 (2013).

 

2012

 1. X.D. Zhou, P. Cai, A.F. Wang, W. Ruan, C. Ye, X.H. Chen, Y.Z. You, Z.Y. Weng, Y.Y. Wang, Evolution from Unconventional Spin Density Wave to Superconductivity and a Pseudogaplike Phase in NaFe1-xCoxAs, Physical Review Letters 109, 037002 (2012).

 2. M. Zhang, J.J. Ying, Y.J. Yan, A.F. Wang, X.F. Wang, Z.J. Xiang, G.J. Ye, P. Cheng, X.G. Luo, J.P. Hu, X.H. Chen, Phase diagram as a function of doping level and pressure in the Eu1-xLaxFe2As2 system, Physical Review B 85, 092503 (2012).

 3. J.J. Ying, Y.J. Yan, A.F. Wang, Z.J. Xiang, P. Cheng, G.J. Ye, X.H. Chen, Metamagnetic transition in Ca1-xSrxCo2As2(x=0 and 0.1) single crystals, Physical Review B 85, 214414 (2012).

 4. J.J. Ying, Z.J. Xiang, Z.Y. Li, Y.J. Yan, M. Zhang, A.F. Wang, X.G. Luo, X.H. Chen, Physical properties of A(x)Fe(2-y)S(2) (A = K, Rb, and Cs) single crystals, Physical Review B 85, 054506 (2012).

 5. J.J. Ying, J.C. Liang, X.G. Luo, X.F. Wang, Y.J. Yan, M. Zhang, A.F. Wang, Z.J. Xiang, G.J. Ye, P. Cheng, X.H. Chen, Transport and magnetic properties of La-doped CaFe2As2, Physical Review B 85, 144514 (2012).

 6. G.J. Ye, J.J. Ying, Y.J. Yan, X.G. Luo, P. Cheng, Z.J. Xiang, A.F. Wang, X.H. Chen, Superconductivity in YbxMyHfNCl (M = NH3 and THF), Physical Review B 86, 134501 (2012).

 7. Y.J. Yan, M. Zhang, A.F. Wang, J.J. Ying, Z.Y. Li, W. Qin, X.G. Luo, J.Q. Li, J.P. Hu, X.H. Chen, Electronic and magnetic phase diagram in KxFe2-ySe2 superconductors, Scientific Reports 2, 212 (2012).

 8. Y.J. Yan, Z.Y. Li, T. Zhang, X.G. Luo, G.J. Ye, Z.J. Xiang, P. Cheng, L.J. Zou, X.H. Chen, Magnetic properties of the doped spin-1/2 honeycomb-lattice compound In3Cu2VO9, Physical Review B 85, 085102 (2012).

 9. M. Xu, Q.Q. Ge, R. Peng, Z.R. Ye, J. Jiang, F. Chen, X.P. Shen, B.P. Xie, Y. Zhang, A.F. Wang, X.F. Wang, X.H. Chen, D.L. Feng, Evidence for an s-wave superconducting gap in KxFe2-ySe2 from angle-resolved photoemission, Physical Review B 85, 220504 (2012).

 10. Z.J. Xiang, X.G. Luo, J.J. Ying, X.F. Wang, Y.J. Yan, A.F. Wang, P. Cheng, G.J. Ye, X.H. Chen, Transport properties and electronic phase diagram of single-crystalline Ca-10(Pt3As8)((Fe1-xPtx)(2)As-2)(5), Physical Review B 85, 224527 (2012).

 11. X.F. Wang, X.G. Luo, J.J. Ying, Z.J. Xiang, S.L. Zhang, R.R. Zhang, Y.H. Zhang, Y.J. Yan, A.F. Wang, P. Cheng, G.J. Ye, X.H. Chen, Enhanced superconductivity by rare-earth metal doping in phenanthrene, Journal Of Physics-Condensed Matter 24, 345701 (2012).

 12. C.N. Wang, P. Marsik, R. Schuster, A. Dubroka, M. Rossle, C. Niedermayer, G.D. Varma, A.F. Wang, X.H. Chen, T. Wolf, C. Bernhard, Macroscopic phase segregation in superconducting K0.73Fe1.67Se2 as seen by muon spin rotation and infrared spectroscopy, Physical Review B 85, 214503 (2012).

 13. A.F. Wang, Z.J. Xiang, J.J. Ying, Y.J. Yan, P. Cheng, G.J. Ye, X.G. Luo, X.H. Chen, Pressure effects on the superconducting properties of single-crystalline Co doped NaFeAs, New Journal Of Physics 14, 113043 (2012).

 14. A.F. Wang, X.G. Luo, Y.J. Yan, J.J. Ying, Z.J. Xiang, G.J. Ye, P. Cheng, Z.Y. Li, W.J. Hu, X.H. Chen, Phase diagram and calorimetric properties of NaFe1-xCoxAs, Physical Review B 85, 224521 (2012).

 15. S.T. Cui, S.Y. Zhu, A.F. Wang, S. Kong, S.L. Ju, X.G. Luo, X.H. Chen, G.B. Zhang, Z. Sun, Evolution of the band structure of superconducting NaFeAs from optimally doped to heavily overdoped Co substitution using angle-resolved photoemission spectroscopy, Physical Review B 86, 155143 (2012).

 16. P. Cai, C. Ye, W. Ruan, X.D. Zhou, A.F. Wang, M. Zhang, X.H. Chen, Y.Y. Wang, Imaging the coexistence of a superconducting phase and a charge-density modulation in the K0.73Fe1.67Se2 superconductor using a scanning tunneling microscope, Physical Review B 85, 094512 (2012).

 

2011

 1. X.D. Zhou, C. Ye, P. Cai, X.F. Wang, X.H. Chen, Y.Y. Wang, Quasiparticle Interference of C-2-Symmetric Surface States in a LaOFeAs Parent Compound, Physical Review Letters 106, 087001 (2011).

 2. B. Zhou, L.X. Yang, F. Chen, M. Xu, T. Wu, G. Wu, X.H. Chen, D.L. Feng, Evolution of electronic structure in Eu1-xLaxFe2As2, Journal Of Physics And Chemistry Of Solids 72 (2011) 474-478.

 3. Y. Zhang, L.X. Yang, M. Xu, Z.R. Ye, F. Chen, C. He, H.C. Xu, J. Jiang, B.P. Xie, J.J. Ying, X.F. Wang, X.H. Chen, J.P. Hu, M. Matsunami, S. Kimura, D.L. Feng, Nodeless superconducting gap in A(x)Fe(2)Se(2) (A = K, Cs) revealed by angle-resolved photoemission spectroscopy, Nature Materials 10 (2011) 273-277.

 4. P. Zavalij, W. Bao, X.F. Wang, J.J. Ying, X.H. Chen, D.M. Wang, J.B. He, X.Q. Wang, G.F. Chen, P.Y. Hsieh, Q. Huang, M.A. Green, Structure of vacancy-ordered single-crystalline superconducting potassium iron selenide, Physical Review B 83, 132509 (2011).

 5. J.J. Ying, X.F. Wang, T. Wu, Z.J. Xiang, R.H. Liu, Y.J. Yan, A.F. Wang, M. Zhang, G.J. Ye, P. Cheng, J.P. Hu, X.H. Chen, Measurements of the Anisotropic In-Plane Resistivity of Underdoped FeAs-Based Pnictide Superconductors, Physical Review Letters 107, 067001 (2011).

 6. J.J. Ying, X.F. Wang, X.G. Luo, A.F. Wang, M. Zhang, Y.J. Yan, Z.J. Xiang, R.H. Liu, P. Cheng, G.J. Ye, X.H. Chen, Superconductivity and magnetic properties of single crystals of K0.75Fe1.66Se2 and Cs0.81Fe1.61Se2, Physical Review B 83, 212502 (2011).

 7. J.J. Ying, X.F. Wang, X.G. Luo, Z.Y. Li, Y.J. Yan, M. Zhang, A.F. Wang, P. Cheng, G.J. Ye, Z.J. Xiang, R.H. Liu, X.H. Chen, Pressure effect on superconductivity of A(x)Fe(2)Se(2) (A = K and Cs), New Journal Of Physics 13, 033008 (2011).

 8. F. Ye, S. Chi, W. Bao, X.F. Wang, J.J. Ying, X.H. Chen, H.D. Wang, C.H. Dong, M.H. Fang, Common Crystalline and Magnetic Structure of Superconducting A(2)Fe(4)Se(5) (A = K, Rb, Cs, Tl) Single Crystals Measured Using Neutron Diffraction, Physical Review Letters 107, 137003 (2011).

 9. L.X. Yang, B.P. Xie, B. Zhou, Y. Zhang, Q.Q. Ge, F. Wu, X.F. Wang, X.H. Chen, D.L. Feng, Electronic structure of SmOFeAs, Journal Of Physics And Chemistry Of Solids 72 (2011) 460-464.

 10. X.F. Wang, Y.J. Yan, Z. Gui, R.H. Liu, J.J. Ying, X.G. Luo, X.H. Chen, Superconductivity in A(1.5)phenanthrene (A=Sr, Ba), Physical Review B 84, 214523 (2011).

 11. X.F. Wang, R.H. Liu, Z. Gui, Y.L. Xie, Y.J. Yan, J.J. Ying, X.G. Luo, X.H. Chen, Superconductivity at 5 K in alkali-metal-doped phenanthrene, Nature Communications 2, 507 (2011).

 12. A.F. Wang, J.J. Ying, Y.J. Yan, R.H. Liu, X.G. Luo, Z.Y. Li, X.F. Wang, M. Zhang, G.J. Ye, P. Cheng, Z.J. Xiang, X.H. Chen, Superconductivity at 32 K in single-crystalline RbxFe2-ySe2, Physical Review B 83, 060512 (2011).

 13. M.I. Tsindlekht, I. Felner, M. Zhang, A.F. Wang, X.H. Chen, Superconducting critical fields of single-crystalline K0.73Fe1.68Se2, Physical Review B 84, 052503 (2011).

 14. I. Nowik, I. Felner, M. Zhang, A. Fwang, X.H. Chen, Mossbauer and magnetization studies of A(0.8)Fe(2-y)Se(2) (A = K, Rb and K/Tl), Superconductor Science & Technology 24, 95015 (2011).

 15. S. Nandi, Y. Su, Y. Xiao, S. Price, X.F. Wang, X.H. Chen, J. Herrero-Martin, C. Mazzoli, H.C. Walker, L. Paolasini, S. Francoual, D.K. Shukla, J. Strempfer, T. Chatterji, C.M.N. Kumar, R. Mittal, H.M. Ronnow, C. Ruegg, D.F. McMorrow, T. Bruckel, Strong coupling of Sm and Fe magnetism in SmFeAsO as revealed by magnetic x-ray scattering, Physical Review B 84, 054419 (2011).

 16. X.G. Luo, X.F. Wang, J.J. Ying, Y.J. Yan, Z.Y. Li, M. Zhang, A.F. Wang, P. Cheng, Z.J. Xiang, G.J. Ye, R.H. Liu, X.H. Chen, Crystal structure, physical properties and superconductivity in A(x)Fe(2)Se(2) single crystals, New Journal Of Physics 13, 053011 (2011).

 17. R.H. Liu, M. Zhang, P. Cheng, Y.J. Yan, Z.J. Xiang, J.J. Ying, X.F. Wang, A.F. Wang, G.J. Ye, X.G. Luo, X.H. Chen, Spin-density-wave transition of Fe1 zigzag chains and metamagnetic transition of Fe2 in TaFe1+yTe3, Physical Review B 84, 184432 (2011).

 18. R.H. Liu, J.S. Zhang, P. Cheng, X.G. Luo, J.J. Ying, Y.J. Yan, M. Zhang, A.F. Wang, Z.J. Xiang, G.J. Ye, X.H. Chen, Structural and magnetic properties of the layered manganese oxychalcogenides (LaO)(2)Mn2Se2O and (BaF)(2)Mn2Se2O, Physical Review B 83, 174450 (2011).

 19. R.H. Liu, X.G. Luo, M. Zhang, A.F. Wang, J.J. Ying, X.F. Wang, Y.J. Yan, Z.J. Xiang, P. Cheng, G.J. Ye, Z.Y. Li, X.H. Chen, Coexistence of superconductivity and antiferromagnetism in single crystals A(0.8)Fe(2-y)Se(2) (A = K, Rb, Cs, Tl/K and Tl/Rb): Evidence from magnetization and resistivity, Epl 94, 27008 (2011).

 20. J.S. Kim, E.G. Kim, G.R. Stewart, X.H. Chen, X.F. Wang, Specific heat in KFe2As2 in zero and applied magnetic field, Physical Review B 83, 172502 (2011).

 21. S. Kawasaki, T. Oka, T. Tabuchi, X.F. Wang, X.H. Chen, G.Q. Zheng, As-NMR/NQR study of pressure-induced superconductivity in CaFe2As2, Journal Of Physics And Chemistry Of Solids 72 (2011) 501-504.

 22. S. Kawasaki, T. Oka, T. Tabuchi, X.F. Wang, X.H. Chen, G.Q. Zheng, As-NMR/NQR study of CaFe2As2 under pressure, Journal Of the Physical Society Of Japan 80 ,SA116 (2011).

 23. K.Y. Choi, G.S. Jeon, X.F. Wang, X.H. Chen, X.L. Wang, M.H. Jung, S.I. Lee, G. Park, Giant magnetic flux jumps in single crystals of Ba0.6K0.4Fe2As2, Applied Physics Letters 98, 182505 (2011).

 24. J. Cheng, S.Q. Chu, W.S. Chu, W. Xu, J. Zhou, L.J. Zhang, H.F. Zhao, R.H. Liu, X.H. Chen, A. Marcelli, Z.Y. Wu, Quantum critical point in SmO1-xFxFeAs and oxygen vacancy induced by high fluorine dopant, Journal Of Synchrotron Radiation 18 (2011) 723-727.

 25. F. Chen, Y. Zhang, J. Wei, B. Zhou, L.X. Yang, F. Wu, G. Wu, X.H. Chen, D.L. Feng, Electronic structure reconstruction of CaFe2As2 in the spin density wave state, Journal Of Physics And Chemistry Of Solids 72 (2011) 469-473.

 26. F. Chen, M. Xu, Q.Q. Ge, Y. Zhang, Z.R. Ye, L.X. Yang, J. Jiang, B.P. Xie, R.C. Che, M. Zhang, A.F. Wang, X.H. Chen, D.W. Shen, J.P. Hu, D.L. Feng, Electronic Identification of the Parental Phases and Mesoscopic Phase Separation of KxFe2-ySe2 Superconductors, Physical Review X 1 , 021020 (2011).

 27. H.B. Banks, W. Bi, L. Sun, G.F. Chen, X.H. Chen, J.S. Schilling, Dependence of magnetic ordering temperature of doped and undoped EuFe2As2 on hydrostatic pressure to 0.8 GPa, Physica C-Superconductivity And Its Applications 471 (2011) 476-479.

 

2008-2010

 1. B. Zhou, Y. Zhang, L.X. Yang, M. Xu, C. He, F. Chen, J.F. Zhao, H.W. Ou, J. Wei, B.P. Xie, T. Wu, G. Wu, M. Arita, K. Shimada, H. Namatame, M. Taniguchi, X.H. Chen, D.L. Feng, High-resolution angle-resolved photoemission spectroscopy study of the electronic structure of EuFe2As2, Physical Review B 81, 155124 (2010).

 2. L. Zhang, P.F. Guan, D.L. Feng, X.H. Chen, S.S. Xie, M.W. Chen, Spin-Dependent Electron-Phonon Interaction in SmFeAsO by Low-Temperature Raman Spectroscopy, Journal Of the American Chemical Society 132 (2010) 15223-15227.

 3. H. Zhang, J. Dai, Y.J. Zhang, D.R. Qu, H.W. Ji, G. Wu, X.F. Wang, X.H. Chen, B. Wang, C.G. Zeng, J.L. Yang, J.G. Hou, 2x2 structure and charge inhomogeneity at the surface of superconducting BaFe2-xCoxAs2 (x=0-0.32), Physical Review B 81, 104520 (2010).

 4. J.J. Ying, Y.J. Yan, R.H. Liu, X.F. Wang, A.F. Wang, M. Zhang, Z.J. Xiang, X.H. Chen, Isotropic superconductivity in LaRu2P2 with the ThCr2Si2-type structure, Superconductor Science & Technology 23, 115009 (2010).

 5. J.J. Ying, T. Wu, Q.J. Zheng, Y. He, G. Wu, Q.J. Li, Y.J. Yan, Y.L. Xie, R.H. Liu, X.F. Wang, X.H. Chen, Electron spin resonance in EuFe2-xCoxAs2 single crystals, Physical Review B 81, 052503 (2010).

 6. L.X. Yang, B.P. Xie, Y. Zhang, C. He, Q.Q. Ge, X.F. Wang, X.H. Chen, M. Arita, J. Jiang, K. Shimada, M. Taniguchi, I. Vobornik, G. Rossi, J.P. Hu, D.H. Lu, Z.X. Shen, Z.Y. Lu, D.L. Feng, Surface and bulk electronic structures of LaFeAsO studied by angle-resolved photoemission spectroscopy, Physical Review B 82, 104519 (2010).

 7. Y.J. Yan, X.F. Wang, R.H. Liu, H. Chen, Y.L. Xie, J.J. Ying, X.H. Chen, Thermoelectric properties of electron- and hole-doped BaFe2As2, Physical Review B 81, 235107 (2010).

 8. Y.L. Xie, J.J. Ying, G. Wu, R.H. Liu, X.H. Chen, Spin orientation in spin frustrated system LiCu2O2, Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures 42 (2010) 1579-1582.

 9. X.F. Wang, Y.J. Yan, J.J. Ying, Q.J. Li, M. Zhang, N. Xu, X.H. Chen, Structure and physical properties for a new layered pnictide-oxide: BaTi2As2O, Journal Of Physics-Condensed Matter 22, 075702 (2010).

 10. L.L. Sun, J. Guo, G.F. Chen, X.H. Chen, X.L. Dong, W. Lu, C. Zhang, Z. Jiang, Y. Zou, S. Zhang, Y.Y. Huang, Q. Wu, X. Dai, Y.C. Li, J. Liu, Z.X. Zhao, Valence change of europium in EuFe2As1.4P0.6 and compressed EuFe2As2 and its relation to superconductivity, Physical Review B 82, 134509 (2010).

 11. L.L. Lumata, K.Y. Choi, J.S. Brooks, A.P. Reyes, P.L. Kuhns, G. Wu, X.H. Chen, Se-77 and Cu-63 NMR studies of the electronic correlations in CuxTiSe2 (x=0.05, 0.07), Journal Of Physics-Condensed Matter 22, 295601 (2010).

 12. R.H. Liu, Y.A. Song, Q.J. Li, J.J. Ying, Y.J. Yan, Y. He, X.H. Chen, Structure and Physical Properties of the Layered Pnictide-Oxides: (SrF)(2)Ti(2)Pn(2)O (Pn = As, Sb) and (SmO)(2)Ti2Sb2O, Chemistry Of Materials 22 (2010) 1503-1508.

 13. S.H. Kim, C.H. Choi, M.H. Jung, J.B. Yoon, Y.H. Jo, X.F. Wang, X.H. Chen, X.L. Wang, S.I. Lee, Y. Choi, Fluctuation conductivity of single-crystalline BaFe1.8Co0.2As2 in the critical region, Journal Of Applied Physics 108, 063916 (2010).

 14. S. Kawasaki, T. Tabuchi, X.F. Wang, X.H. Chen, G.Q. Zheng, Pressure-induced unconventional superconductivity near a quantum critical point in CaFe2As2, Superconductor Science & Technology 23, 054004 (2010).

 15. Y. He, T. Wu, G. Wu, Q.J. Zheng, Y.Z. Liu, H. Chen, J.J. Ying, R.H. Liu, X.F. Wang, Y.L. Xie, Y.J. Yan, J.K. Dong, S.Y. Li, X.H. Chen, Evidence for competing magnetic and superconducting phases in superconducting Eu1-xSrxFe2-yCoyAs2 single crystals, Journal Of Physics-Condensed Matter 22, 235701 (2010).

 16. Y.P. Hao, X.L. Chen, R.H. Liu, W. Kong, B. Cheng, H.X. Xu, X.H. Chen, R.D. Han, H.M. Weng, H.J. Du, B.J. Ye, Positron annihilation study in SmFeAsO and SmFeAsO0.82F0.18, Applied Physics Letters 96, 052507 (2010).

 17. W.J. Duncan, O.P. Welzel, C. Harrison, X.F. Wang, X.H. Chen, F.M. Grosche, P.G. Niklowitz, High pressure study of BaFe2As2-the role of hydrostaticity and uniaxial stress, Journal Of Physics-Condensed Matter 22, 052201 (2010).

 18. J.K. Dong, S.Y. Zhou, T.Y. Guan, H. Zhang, Y.F. Dai, X. Qiu, X.F. Wang, Y. He, X.H. Chen, S.Y. Li, Quantum Criticality and Nodal Superconductivity in the FeAs-Based Superconductor KFe2As2, Physical Review Letters 104, 087005 (2010).

 19. K.Y. Choi, S.H. Kim, C. Choi, M.H. Jung, X.F. Wang, X.H. Chen, J.D. Noh, S.I. Lee, Two S-wave gap symmetry for single crystals of the superconductor BaFe1.8Co0.2As2, Physica C-Superconductivity And Its Applications 470 (2010) S506-S507.

 20. J. Cheng, W.S. Chu, G. Wu, H.F. Zhao, W. Xu, J. Zhou, L.J. Zhang, X.H. Chen, Z.Y. Wu, Potassium doping effect on the lattice softening and electronic structure of Ba1-xKxFe2As2 probed by X-ray absorption spectroscopy, Journal Of Synchrotron Radiation 17 (2010) 730-736.

 21. X.H. Chen, Progress and prospect on the research of new iron-based high-T-c superconductors, Frontiers Of Physics In China 5 (2010) 147-149.

 22. C. He, Y. Zhang, B. P. Xie, X. F. Wang, L. X. Yang, B. Zhou, F. Chen, M. Arita, K. Shimada, H. Namatame, M. Taniguchi, X. H. Chen, J. P. Hu, and D. L. FengElectronic-structure-driven magnetic and structure transitions in superconducting NaFeAs single crystals measured by angle-resolved photoemission spectroscopyPhysical Review Letters 105, 117002 (2010).

 23. Y. Zhang, L. X. Yang, F. Chen, B. Zhou, X. F. Wang, X. H. Chen, M. Arita, K. Shimada, H. Namatame, M. Taniguchi, J. P. Hu, B. P. Xie, and D. L. Feng, Out-of-plane momentum and symmetry-dependent energy gap of the pnictide Ba0.6K0.4Fe2As2 superconductor revealed by angle-resolved photoemission Spectroscopy, Physical Review Letters 105, 117003 (2010).

 24. H. Chen, J.J. Ying, Y.L. Xie, G. Wu, T. Wu, X.H. Chen, Magnetotransport properties in purple bronze Li0.9Mo6O17 single crystal, Epl 89, 67010 (2010).

 25. Y. Zhang, F. Chen, C. He, L. X. Yang, B. P. Xie, Y. L. Xie, X. H. Chen, Minghu Fang, M. Arita, K. Shimada, H. Namatame, M. Taniguchi, J. P. Hu, and D. L. FengStrong correlations and spin-density-wave phase induced by a massive spectral weight redistribution in α-Fe 1.06 TePhysical Review B 82, 165113 (2010).

 26. J. Zhao, D.T. Adroja, D.X. Yao, R. Bewley, S.L. Li, X.F. Wang, G. Wu, X.H. Chen, J.P. Hu, P.C. Dai, Spin waves and magnetic exchange interactions in CaFe2As2, Nature Physics 5 (2009) 555-560.

 27. Y. Zhang, J. Wei, H.W. Ou, J.F. Zhao, B. Zhou, F. Chen, M. Xu, C. He, G. Wu, H. Chen, M. Arita, K. Shimada, H. Namatame, M. Taniguchi, X.H. Chen, D.L. Feng, Unusual Doping Dependence of the Electronic Structure and Coexistence of Spin-Density-Wave and Superconductor Phases in Single Crystalline Sr1-xKxFe2As2, Physical Review Letters 102, 127003 (2009).

 28. Y. Yin, M. Zech, T.L. Williams, X.F. Wang, G. Wu, X.H. Chen, J.E. Hoffman, Scanning Tunneling Spectroscopy and Vortex Imaging in the Iron Pnictide Superconductor BaFe1.8Co0.2As2, Physical Review Letters 102, 097002 (2009).

 29. L.X. Yang, Y. Zhang, H.W. Ou, J.F. Zhao, D.W. Shen, B. Zhou, J. Wei, F. Chen, M. Xu, C. He, Y. Chen, Z.D. Wang, X.F. Wang, T. Wu, G. Wu, X.H. Chen, M. Arita, K. Shimada, M. Taniguchi, Z.Y. Lu, T. Xiang, D.L. Feng, Electronic Structure and Unusual Exchange Splitting in the Spin-Density-Wave State of the BaFe2As2 Parent Compound of Iron-Based Superconductors, Physical Review Letters 102, 107002 (2009).

 30. Y.L. Xie, R.H. Liu, T. Wu, G. Wu, Y.A. Song, D. Tan, X.F. Wang, H. Chen, J.J. Ying, Y.J. Yan, Q.J. Li, X.H. Chen, Structure and physical properties of the new layered oxypnictides Sr4Sc2O6M2As2 (M = Fe and Co), Epl 86, 57007 (2009).

 31. T. Wu, J.J. Ying, G. Wu, R.H. Liu, Y. He, H. Chen, X.F. Wang, Y.L. Xie, Y.J. Yan, X.H. Chen, Evidence for local moments by electron spin resonance study of polycrystalline LaFeAsO1-xFx (x=0 and 0.13), Physical Review B 79, 115121 (2009).

 32. T. Wu, G. Wu, H. Chen, Y.L. Xie, R.H. Liu, X.F. Wang, X.H. Chen, Magnetic phase diagram of Eu1-xLaxFe(2)As(2) single crystals, Journal Of Magnetism And Magnetic Materials 321 (2009) 3870-3874.

 33. G. Wu, Y.L. Xie, H. Chen, M. Zhong, R.H. Liu, B.C. Shi, Q.J. Li, X.F. Wang, T. Wu, Y.J. Yan, J.J. Ying, X.H. Chen, Superconductivity at 56 K in samarium-doped SrFeAsF, Journal Of Physics-Condensed Matter 21,142203 (2009).

 34. G. Wu, Y.L. Xie, H. Chen, M. Zhong, R.H. Liu, B.C. Shi, Q.J. Li, X.F. Wang, T. Wu, Y.J. Yan, J.J. Ying, X.H. Chen, Superconductivity in Ba1-x Sm (x) FFeAs and Eu1-x Sm (x) FFeAs systems, Chinese Science Bulletin 54 (2009) 1872-1875.

 35. G. Wu, T. Wu, Z. Li, L. Zhao, R.H. Liu, H. Chen, D.F. Fang, J.L. Luo, X.H. Chen, Transport properties and the large anisotropic magnetoresistance of CuxNbS2 single crystals, Journal Of Physics-Condensed Matter 21, 275601 (2009).

 36. X.F. Wang, T. Wu, G. Wu, R.H. Liu, H. Chen, Y.L. Xie, X.H. Chen, The peculiar physical properties and phase diagram of BaFe2-xCoxAs2 single crystals, New Journal Of Physics 11, 045003 (2009).

 37. X.F. Wang, T. Wu, G. Wu, H. Chen, Y.L. Xie, J.J. Ying, Y.J. Yan, R.H. Liu, X.H. Chen, Anisotropy in the Electrical Resistivity and Susceptibility of Superconducting BaFe2As2 Single Crystals, Physical Review Letters 102, 117005 (2009).

 38. S.C. Riggs, R.D. McDonald, J.B. Kemper, Z. Stegen, G.S. Boebinger, F.F. Balakirev, Y. Kohama, A. Migliori, H. Chen, R.H. Liu, X.H. Chen, Doping dependent nonlinear Hall effect in SmFeAsO1-xFx, Journal Of Physics-Condensed Matter 21, 412201 (2009).

 39. S.C. Riggs, J.B. Kemper, Y. Jo, Z. Stegen, L. Balicas, G.S. Boebinger, F.F. Balakirev, A. Migliori, H. Chen, R.H. Liu, X.H. Chen, Magnetic-field-induced log-T insulating behavior in the resistivity of fluorine-doped SmFeAsO1-xFx, Physical Review B 79, 212510 (2009).

 40. H.W. Ou, J.F. Zhao, Y. Zhang, B.P. Xie, D.W. Shen, Y. Zhu, Z.Q. Yang, J.G. Che, X.G. Luo, X.H. Chen, M. Arita, K. Shimada, H. Namatame, M. Taniguchi, C.M. Cheng, K.D. Tsuei, D.L. Feng, Novel Electronic Structure Induced by a Highly Strained Oxide Interface with Incommensurate Crystal Fields, Physical Review Letters 102, 026806 (2009).

 41. S. Margadonna, Y. Takabayashi, M.T. McDonald, M. Brunelli, G. Wu, R.H. Liu, X.H. Chen, K. Prassides, Crystal structure and phase transitions across the metal-superconductor boundary in the SmFeAsO1-xFx (0 <= x <= 0.20) family, Physical Review B 79, 014503 (2009).

 42. R.H. Liu, T. Wu, G. Wu, H. Chen, X.F. Wang, Y.L. Xie, J.J. Ying, Y.J. Yan, Q.J. Li, B.C. Shi, W.S. Chu, Z.Y. Wu, X.H. Chen, A large iron isotope effect in SmFeAsO1-xFx and Ba1-xKxFe2As2, Nature 459 (2009) 64-67.

 43. R.H. Liu, D. Tan, Y.A. Song, Q.J. Li, Y.J. Yan, J.J. Ying, Y.L. Xie, X.F. Wang, X.H. Chen, Physical properties of the layered pnictide oxides Na2Ti2P2O (P=As, Sb), Physical Review B 80, 144516 (2009).

 44. S.Y. Li, J.B. Bonnemaison, A. Payeur, P. Fournier, C.H. Wang, X.H. Chen, L. Taillefer, Reply to "Comment on 'Low-temperature phonon thermal conductivity of single-crystalline Nd2CuO4: Effects of sample size and surface roughness' ", Physical Review B 79, 176502 (2009).

 45. E.Z. Kurmaev, J.A. McLeod, N.A. Skorikov, L.D. Finkelstein, A. Moewes, M.A. Korotin, Y.A. Izyumov, Y.L. Xie, G. Wu, X.H. Chen, Structural models of FeSex, Journal Of Physics-Condensed Matter 21, 435702 (2009).

 46. M. Kofu, Y. Qiu, W. Bao, S.H. Lee, S. Chang, T. Wu, G. Wu, X.H. Chen, Neutron scattering investigation of the magnetic order in single crystalline BaFe2As2, New Journal Of Physics 11, 055001 (2009).

 47. Y.J. Jo, J. Jaroszynski, A. Yamamoto, A. Gurevich, S.C. Riggs, G.S. Boebinger, D. Larbalestier, H.H. Wen, N.D. Zhigadlo, S. Katrych, Z. Bukowski, J. Karpinski, R.H. Liu, H. Chen, X.H. Chen, L. Balicas, High-field phase-diagram of Fe arsenide superconductors, Physica C-Superconductivity And Its Applications 469 (2009) 566-574.

 48. A.J. Drew, C. Niedermayer, P.J. Baker, F.L. Pratt, S.J. Blundell, T. Lancaster, R.H. Liu, G. Wu, X.H. Chen, I. Watanabe, V.K. Malik, A. Dubroka, M. Rossle, K.W. Kim, C. Baines, C. Bernhard, Coexistence of static magnetism and superconductivity in SmFeAsO1-xFx as revealed by muon spin rotation, Nature Materials 8 (2009) 310-314.

 49. C. Choi, S.H. Kim, K.Y. Choi, M.H. Jung, S.I. Lee, X.F. Wang, X.H. Chen, X.L. Wang, The fluctuation effect of BaFe1.8Co0.2As2 single crystals from reversible magnetization, Superconductor Science & Technology 22, 105016 (2009).

 50. T.Y. Chen, S.X. Huang, Z. Tesanovic, R.H. Liu, X.H. Chen, C.L. Chien, Determination of superconducting gap of SmFeAsFxO1-x superconductors by Andreev reflection spectroscopy, Physica C-Superconductivity And Its Applications 469 (2009) 521-528.

 51. H. Chen, T. Wu, Y.L. Xie, R.H. Liu, X.F. Wang, X.H. Chen, Magnetotransport properties in K0.50CoO2 single crystals, Journal Of Physics-Condensed Matter 21, 016004 (2009).

 52. H. Chen, Y. Ren, Y. Qiu, W. Bao, R.H. Liu, G. Wu, T. Wu, Y.L. Xie, X.F. Wang, Q. Huang, X.H. Chen, Coexistence of the spin-density wave and superconductivity in Ba1-xKxFe2As2, Epl 85, 17006 (2009).

 53. C. Bernhard, A.J. Drew, L. Schulz, V.K. Malik, M. Rossle, C. Niedermayer, T. Wolf, G.D. Varma, G. Mu, H.H. Wen, H. Liu, G. Wu, X.H. Chen, Muon spin rotation study of magnetism and superconductivity in BaFe2-xCoxAs2 and Pr1-xSrxFeAsO, New Journal Of Physics 11, 055050 (2009).

 54. P.J. Baker, S.R. Giblin, F.L. Pratt, R.H. Liu, G. Wu, X.H. Chen, M.J. Pitcher, D.R. Parker, S.J. Clarke, S.J. Blundell, Heat capacity measurements on FeAs-based compounds: a thermodynamic probe of electronic and magnetic states, New Journal Of Physics 11, 025010 (2009).

 55. L. Zhao, R.H. Liu, G. Wu, L. Shan, Y. Huang, H.H. Wen, X.H. Chen, Nominally 'undoped' superconducting T'-La1.8Sm0.2CuO4 films, Superconductor Science & Technology 21, 032003 (2008).

 56. L. Zhao, R.H. Liu, G.Y. Wang, T. Wu, X.G. Luo, X.H. Chen, The origin of superconductivity in nominally 'undoped' T '-La(2-x)Y(x)CuO(4) films, Superconductor Science & Technology 21, 065005 (2008).

 57. T. Wu, G. Wu, X.H. Chen, Effect of disorder on transport and electronic structure in LaCo1-xNixO3 system, Solid State Communications 145 (2008) 293-298.

 58. T. Wu, C.H. Wang, G. Wu, D.F. Fang, J.L. Luo, G.T. Liu, X.H. Chen, Giant anisotropy of the magnetoresistance and the 'spin valve' effect in antiferromagnetic Nd(2-x)Ce(x)CuO(4), Journal Of Physics-Condensed Matter 20, 275226 (2008).

 59. T. Wu, K. Liu, H. Chen, G. Wu, Q.L. Luo, J.J. Ying, X.H. Chen, Rearrangement of sodium ordering and its effect on physical properties in the Na(x)CoO(2) system, Physical Review B 78, 115122 (2008).

 60. G. Wu, R.H. Liu, H. Chen, Y.J. Yan, T. Wu, Y.L. Xie, J.J. Ying, X.F. Wang, D.F. Fang, X.H. Chen, Transport properties and superconductivity in Ba1-xMxFe2As2 (M=La and K) with double FeAs layers, Epl 84, 27010 (2008).

 61. G. Wu, H. Chen, Y.L. Xie, Y.J. Yan, T. Wu, R.H. Liu, X.F. Wang, D.F. Fang, J.J. Ying, X.H. Chen, Superconductivity induced by oxygen deficiency in La(0.85)Sr(0.15)FeAsO(1-delta), Physical Review B 78, 092503 (2008).

 62. . Wu, H. Chen, T. Wu, Y.L. Xie, Y.J. Yan, R.H. Liu, X.F. Wang, J.J. Ying, X.H. Chen, Different resistivity response to spin-density wave and superconductivity at 20 K in Ca1-xNaxFe2As2, Journal Of Physics-Condensed Matter 20, 422201 (2008).

 63. G.Y. Wang, X.H. Chen, T. Wu, X.G. Luo, W.T. Zhang, G. Wu, Novel dynamical effects and glassy response in a strongly correlated electronic system, Physical Review Letters 100, 146402 (2008).

 64. Y. Takabayashi, M.T. McDonald, D. Papanikolaou, S. Margadonna, G. Wu, R.H. Liu, X.H. Chen, K. Prassides, Doping dependence of the pressure response of T(c) in the SmO(1-x)F(x)FeAs superconductors, Journal Of the American Chemical Society 130 (2008) 9242-+.

 65. D.W. Shen, J.K. Dong, J.L. Shen, Y. Zhang, B.P. Xie, G. Wu, X.H. Chen, L. Fang, H.H. Wen, D.L. Feng, Joint density of states and charge density wave in 2H-structured transition metal dichalcogenides, Journal Of Physics And Chemistry Of Solids 69 (2008) 2975-2977.

 66. C. Senatore, R. Flukiger, M. Cantoni, G. Wu, R.H. Liu, X.H. Chen, Upper critical fields well above 100 T for the superconductor SmFeAsO0.85F0.15 with T-c=46 K, Physical Review B 78, 054514 (2008).

 67. Y. Qiu, M. Kofu, W. Bao, S.H. Lee, Q. Huang, T. Yildirim, J.R.D. Copley, J.W. Lynn, T. Wu, G. Wu, X.H. Chen, Neutron-scattering study of the oxypnictide superconductor LaFeAsO0.87F0.13, Physical Review B 78, 052508 (2008).

 68. Y. Qiu, W. Bao, Q. Huang, T. Yildirim, J.M. Simmons, M.A. Green, J.W. Lynn, Y.C. Gasparovic, J. Li, T. Wu, G. Wu, X.H. Chen, Crystal Structure and Antiferromagnetic Order in NdFeAsO1-xFx (x=0.0 and 0.2) Superconducting Compounds from Neutron Diffraction Measurements, Physical Review Letters 101, 257002 (2008).

 69. H.W. Ou, J.F. Zhao, Y. Zhang, D.W. Shen, B. Zhou, L.X. Yang, C. He, F. Chen, M. Xu, T. Wu, X.H. Chen, C. Yan, D.L. Feng, Angle integrated photoemission study of SmO(0.85)F(0.15)FeAs, Chinese Physics Letters 25 (2008) 2225-2227.

 70. H.W. Ou, Y. Zhang, J.F. Zhao, J. Wei, D.W. Shen, B. Zhou, L.X. Yang, F. Chen, M. Xu, C. He, R.H. Liu, M. Arita, K. Shimada, H. Namatame, M. Taniguchi, Y. Chen, X.H. Chen, D.L. Feng, Doping-insensitive density-of-states suppression in polycrystalline iron-based superconductor SmO(1-x)F(x)FeAs, Solid State Communications 148 (2008) 504-507.

 71. X.G. Luo, H. Chen, G.Y. Wang, G. Wu, T. Wu, L. Zhao, X.H. Chen, Transport properties and magnetic-field-induced localization in the misfit cobaltite Bi(2)Ba(1.3)K(0.6)Co(0.1)O(4) (RS) CoO(2) (1.97) single crystal, Journal Of Physics-Condensed Matter 20, 215221 (2008).

 72. B. Lorenz, K. Sasmal, R.P. Chaudhury, X.H. Chen, R.H. Liu, T. Wu, C.W. Chu, Effect of pressure on the superconducting and spin-density-wave states of SmFeAsO(1-x)F(x), Physical Review B 78, 012505 (2008).

 73. Y.Z. Long, Z.H. Yin, Z.J. Chen, A.Z. Jin, C.Z. Gu, H.T. Zhang, X.H. Chen, Low-temperature electronic transport in single K0.27MnO2 center dot 0.5H(2)O nanowires: enhanced electron-electron interaction, Nanotechnology 19, 215708 (2008).

 74. R.H. Liu, L. Zhao, H.X. Yang, X.H. Chen, Metastable T '-phase in bulk La(2-x)Ln(x)CuO(4) (Ln = Sm and Y), Physica C-Superconductivity And Its Applications 468 (2008) 2197-2200.

 75. R.H. Liu, G. Wu, T. Wu, D.F. Fang, H. Chen, S.Y. Li, K. Liu, Y.L. Xie, X.F. Wang, R.L. Yang, L. Ding, C. He, D.L. Feng, X.H. Chen, Anomalous transport properties and phase diagram of the FeAs-based SmFeAsO1-xFx superconductors, Physical Review Letters 101, 087001 (2008).

 76. H.Y. Liu, X.W. Jia, W.T. Zhang, L. Zhao, J.Q. Meng, G.D. Liu, X.L. Dong, G. Wu, R.H. Liu, X.H. Chen, Z.A. Ren, W. Yi, G.C. Che, G.F. Chen, N.L. Wang, G.L. Wang, Y. Zhou, Y. Zhu, X.Y. Wang, Z.X. Zhao, Z.Y. Xu, C.T. Chen, X.J. Zhou, Pseudogap and superconducting gap in SmFeAs(O1-xFx) superconductor from photoemission spectroscopy, Chinese Physics Letters 25 (2008) 3761-3764.

 77. S.Y. Li, J.B. Bonnemaison, A. Payeur, P. Fournier, C.H. Wang, X.H. Chen, L. Taillefer, Low-temperature phonon thermal conductivity of single-crystalline Nd(2)CuO(4): Effects of sample size and surface roughness, Physical Review B 77, 134501 (2008).

 78. E.Z. Kurmaev, R.G. Wilks, A. Moewes, N.A. Skorikov, Y.A. Izyumov, L.D. Finkelstein, R.H. Li, X.H. Chen, X-ray spectra and electronic structures of the iron arsenide superconductors RFeAsO1-xFx (R=La,Sm), Physical Review B 78, 220503 (2008).

 79. X.W. Jia, H.Y. Liu, W.T. Zhang, L. Zhao, J.Q. Meng, G.D. Liu, X.L. Dong, G. Wu, R.H. Liu, X.H. Chen, Z.A. Ren, W. Yi, G.C. Che, G.F. Chen, N.L. Wang, G.L. Wang, Y. Zhou, Y. Zhu, X.Y. Wang, Z.X. Zhao, Z.Y. Xu, C.T. Chen, X.J. Zhou, Common features in electronic structure of the oxypnictide superconductors from photoemission spectroscopy, Chinese Physics Letters 25 (2008) 3765-3768.

 80. Q. Huang, Y. Qiu, W. Bao, M.A. Green, J.W. Lynn, Y.C. Gasparovic, T. Wu, G. Wu, X.H. Chen, Neutron-Diffraction Measurements of Magnetic Order and a Structural Transition in the Parent BaFe2As2 Compound of FeAs-Based High-Temperature Superconductors, Physical Review Letters 101, 257003 (2008).

 81. A. Dubroka, K.W. Kim, M. Rossle, V.K. Malik, A.J. Drew, R.H. Liu, G. Wu, X.H. Chen, C. Bernhard, Superconducting energy gap and c-axis plasma frequency of (Nd, Sm)FeAsO0.82F0.18 superconductors from infrared ellipsometry, Physical Review Letters 101, 097011 (2008).

 82. A.J. Drew, F.L. Pratt, T. Lancaster, S.J. Blundell, P.J. Baker, R.H. Liu, G. Wu, X.H. Chen, I. Watanabe, V.K. Malik, A. Dubroka, K.W. Kim, M. Rossle, C. Bernhard, Coexistence of magnetic fluctuations and superconductivity in the pnictide high temperature superconductor SmFeAsO(1-x)F(x) measured by muon spin rotation, Physical Review Letters 101, 097010 (2008).

 83. J.K. Dong, L. Ding, H. Wang, X.F. Wang, T. Wu, G. Wu, X.H. Chen, S.Y. Li, Thermodynamic properties of Ba1-xKxFe2As2 and Ca1-xNaxFe2As2, New Journal Of Physics 10, 123031 (2008).

 84. J. Dong, D. Wu, J.L. Luo, X.G. Luo, C.H. Wang, X.H. Chen, N.L. Wang, Optical properties of layered cobaltates, Physica B-Condensed Matter 403 (2008) 1569-1573.

 85. J. Dong, D. Wu, J.L. Luo, M.E. Li, X.G. Luo, X.H. Chen, R. Jin, D. Mandrus, N.L. Wang, Charge dynamics and optical properties of layered cobaltates, Journal Of Physics And Chemistry Of Solids 69 (2008) 3052-3057.

 86. L. Ding, C. He, J.K. Dong, T. Wu, R.H. Liu, X.H. Chen, S.Y. Li, Specific heat of the iron-based high-T(c) superconductor SmO(1-x)F(x)FeAs, Physical Review B, 77, 180510 (2008).

 87. X.H. Chen, T. Wu, G. Wu, R.H. Liu, H. Chen, D.F. Fang, Superconductivity at 43 K in SmFeAsO(1-x)F(x), Nature 453 (2008) 761-762.

 88. T.Y. Chen, Z. Tesanovic, R.H. Liu, X.H. Chen, C.L. Chien, A BCS-like gap in the superconductor SmFeAsO0.85F0.15, Nature 453 (2008) 1224-1227.

 

Earlier

 1. L. Zhao, G. Wu, R.H. Liu, X.H. Chen, Intrinsic electron doping in nominal "nondoped" superconducting (La,Y)(2)CuO4 thin films grown by magnetron sputtering, Applied Physics Letters 90, 072503 (2007).

 2. J.F. Zhao, H.W. Ou, G. Wu, B.P. Xie, Y. Zhang, D.W. Shen, J. Wei, L.X. Yang, J.K. Dong, M. Arita, H. Namatame, M. Taniguchi, X.H. Chen, D.L. Feng, Evolution of the electronic structure of 1T-CuxTiSe2, Physical Review Letters 99, 146401 (2007).

 3. H.T. Zhang, G. Wu, X.H. Chen, Thermal stability and photoluminescence of Zr1-xCexO2 (0 <= x <= 1) nanoparticles synthesized in a non-aqueous process, Materials Chemistry And Physics 101 (2007) 415-422.

 4. Z. Yuan, J. Liu, C.L. Chen, C.H. Wang, X.G. Luo, X.H. Chen, G.T. Kim, D.X. Huang, S.S. Wang, A.J. Jacobson, W. Donner, Epitaxial behavior and transport properties of PrBaCo2O5 thin films on (001) SrTiO3, Applied Physics Letters 90, 212111 (2007).

 5. S.K. Yuan, M. An, Y. Wu, Q.M. Zhang, X.G. Luo, X.H. Chen, Raman-scattering study of misfit-layered (Bi, Pb)-Sr-Co-O single crystal, Journal Of Applied Physics 101, 113527 (2007).

 6. T. Wu, D.F. Fang, G.Y. Wang, L. Zhao, G. Wu, X.G. Luo, C.H. Wang, X.H. Chen, Magnetic-field-induced spin-flop transition in NaxCoO2 (0.5 < x < 0.55), Physical Review B 76, 024403 (2007).

 7. G. Wu, H.X. Yang, L. Zhao, X.G. Luo, T. Wu, G.Y. Wang, X.H. Chen, Transport properties of single-crystalline CuxTiSe2 (0.015 <= x <= 0.110), Physical Review B 76, 024513 (2007).

 8. H.F. Wang, Q.Z. Liu, F. Chen, G.Y. Gao, W.B. Wu, X.H. Chen, Transparent and conductive oxide films with the perovskite structure: La- and Sb-doped BaSnO3, Journal Of Applied Physics 101, 106105 (2007).

 9. G.Y. Wang, J.D. Zhang, R.L. Yang, X.H. Chen, Oxygen isotope effect on the superconductivity and stripe phase in La1.6-xNd0.4SrxCuO4, Physical Review B 75, 212503 (2007).

 10. G.Y. Wang, S.W. Liu, T. Wu, X.G. Luo, C.H. Wang, Z. Yuan, J.C. Jiang, X.H. Chen, C.L. Chen, Phase separation induced by oxygen deficiency in La0.67Ca0.33MnO3 thin films, Solid State Communications 144 (2007) 454-459.

 11. X.G. Luo, W.D. Xing, Z.F. Li, G. Wu, X.H. Chen, Impact of the Fe doping on magnetism in perovskite cobaltites, Physical Review B 75, 054413 (2007).

 12. X.G. Luo, Y.C. Jing, H. Chen, X.H. Chen, Intergrowth and thermoelectric properties in the Bi-Ca-Co-O system, Journal Of Crystal Growth 308 (2007) 309-313.

 13. S.Y. Li, G. Wu, X.H. Chen, L. Taillefer, Single-gap s-wave superconductivity near the charge-density-wave quantum critical point in CuxTiSe2, Physical Review Letters 99, 107001 (2007).

 14. W.Z. Hu, G. Li, J. Yan, H.H. Wen, G. Wu, X.H. Chen, N.L. Wang, Optical study of the charge-density-wave mechanism in 2H-TaS2 and NaxTaS2, Physical Review B 76, 045103 (2007).

 15. M. An, S.K. Yuan, Y. Wu, Q.M. Zhang, X.G. Luo, X.H. Chen, Raman spectra of a misfit layered Ca3Co4O9 single crystal, Physical Review B 76, 024305 (2007).

 16. H.T. Zhang, G. Wu, X.H. Chen, X.G. Qiu, Synthesis and magnetic properties of nickel nanocrystals, Materials Research Bulletin 41 (2006) 495-501.

 17. H.T. Zhang, G. Wu, X.H. Chen, Controlled synthesis and characterization of covellite (CuS) nanoflakes, Materials Chemistry And Physics 98 (2006) 298-303.

 18. H.T. Zhang, X.H. Chen, Size-dependent x-ray photoelectron spectroscopy and complex magnetic properties of CoMn2O4 spinel nanocrystals, Nanotechnology 17 (2006) 1384-1390.

 19. H.T. Zhang, X.H. Chen, Morphology-controllable synthesis and characterization of hierarchical 3D Co1-xMnxO nanostructures, Journal Of Physical Chemistry B 110 (2006) 9442-9447.

 20. Y.M. Xiong, Y.R. Lu, X.G. Luo, Y. Zhang, P.H. Li, L. Huang, X.H. Chen, Magneto resistance and field-induced spin-state transition of Pr and Nd substituted La0.5Sr0.5CoO3, Journal Of Magnetism And Magnetic Materials 299 (2006) 188-194.

 21. D. Wu, N.L. Wang, G. Li, J.L. Luo, P. Zheng, X.H. Chen, C.H. Wang, X.G. Luo, R. Jin, D. Mandrus, Infrared properties of NaxCoO2 single crystals with x=0.5, 0.7, and 0.85, Journal Of Physics And Chemistry Of Solids 67 (2006) 635-637.

 22. N.L. Wang, G. Li, D. Wu, X.H. Chen, C.H. Wang, H. Ding, Doping evolution of the chemical potential, spin-correlation gap, and charge dynamics of Nd2-xCexCuO4, Physical Review B 73, 184502 (2006).

 23. G.Y. Wang, T. Wu, X.G. Luo, W. Wang, X.H. Chen, Oxygen isotope effect on the spin-state transition in (Pr0.7Sm0.3)(0.7)Ca0.3CoO3, Physical Review B 73, 052404 (2006).

 24. G.Y. Wang, X.H. Chen, T. Wu, G. Wu, X.G. Luo, C.H. Wang, Giant isotope effect and spin state transition induced by oxygen isotope exchange in (Pr1-xSmx)(0.7)Ca0.3CoO3, Physical Review B 74, 165113 (2006).

 25. C.H. Wang, H.T. Zhang, X.X. Lu, G. Wu, X.H. Chen, J.Q. Li, Charge ordering in charge-compensated Na0.41CoO2 by oxonium ions, Solid State Communications 138 (2006) 169-174.

 26. C.H. Wang, X.H. Chen, T. Wu, X.G. Luo, G.Y. Wang, J.L. Luo, In-plane ferromagnetism in charge-ordering Na0.55CoO2, Physical Review Letters 96, 216401 (2006).

 27. C.H. Wang, X.H. Chen, G. Wu, T. Wu, H.T. Zhang, J.L. Luo, G.T. Liu, N.L. Wang, Anisotropic magnetoresistance in charge-ordered Na-0.34(H3O)(0.15)CoO2: Strong spin-charge coupling and spin ordering, Physical Review B 74, 172507 (2006).

 28. X.G. Luo, X. Li, G.Y. Wang, G. Wu, X.H. Chen, Effect of iron-doping on spin-state transition and ferromagnetism in Pr0.5Ca0.5CoO3-delta cobalt oxides, Journal Of Solid State Chemistry 179 (2006) 2174-2181.

 29. X.G. Luo, H. Li, X.H. Chen, Y.M. Xiong, G. Wu, G.Y. Wang, C.H. Wang, W.J. Miao, X. Li, Magnetic and transport properties in Gd1-xSrxCoO3-delta (x=0.10-0.70), Chemistry Of Materials 18 (2006) 1029-1035.

 30. X.G. Luo, X.H. Chen, G.Y. Wang, C.H. Wang, Y.M. Xiong, H.B. Song, X.X. Lu, The evolution of magnetotransport properties with carrier concentration in Ca3Co4O9+delta single crystals, Europhysics Letters 74 (2006) 526-532.

 31. X.G. Luo, X.H. Chen, G.Y. Wang, C.H. Wang, X. Li, G. Wu, Y.M. Xiong, Anomalous magnetoresistance in Sr2Bi2-xPbxO4 (RS) CoO2 (y) (x=0, 0.3, and 0.4; y approximate to 1.85) single crystals, European Physical Journal B 49 (2006) 37-45.

 32. R. Ang, Y.P. Sun, X.B. Zhu, W.H. Song, X.G. Luo, X.H. Chen, Spin-state transition, magnetic, electrical and thermal transport properties of the perovskite cobalt oxide Gd0.7Sr0.3CoO3, Solid State Communications 138 (2006) 255-260.

 33. L. Zhu, H.S. Yang, R. Liu, Y.S. Chai, P.H. Li, X.H. Chen, L.Z. Cao, Thermoelectric effect in La0.6Pb0.4Mn1-xCoxO3, Physics Letters A 336 (2005) 76-81.

 34. H.T. Zhang, G. Wu, X.H. Chen, Large-scale synthesis and self-assembly of monodisperse hexagon Cu2S nanoplates, Langmuir 21 (2005) 4281-4282.

 35. H.T. Zhang, G. Wu, X.H. Chen, Synthesis and magnetic properties of NiSi1+x nanocrystallines, Materials Letters 59 (2005) 3728-3731.

 36. H.T. Zhang, X.H. Chen, J.H. Zhang, G.Y. Wang, S.Y. Zhang, Y.Z. Long, Z.J. Chen, N.L. Wang, Synthesis and characterization of one-dimensional K0.27MnO2 center dot 0.5H(2)O, Journal Of Crystal Growth 280 (2005) 292-299.

 37. H.T. Zhang, X.H. Chen, Controlled synthesis and anomalous magnetic properties of relatively monodisperse CoO nanocrystals, Nanotechnology 16 (2005) 2288-2294.

 38. Y.M. Xiong, G.Y. Wang, X.G. Luo, C.H. Wang, X.H. Chen, X. Chen, C.L. Chen, Magnetotransport properties in La1-xCaxMnO3 (x=0.33, 0.5) thin films deposited on different substrates, Journal Of Applied Physics 97, 083909 (2005).

 39. C.H. Wang, G.Y. Wang, T. Wu, Z. Feng, X.G. Luo, X.H. Chen, Influence of doping level on the Hall coefficient and on the thermoelectric power in Nd2-xCexCuO4+delta, Physical Review B 72, 132506 (2005).

 40. C.H. Wang, G.Y. Wang, H.B. Song, Z. Feng, S.Y. Li, X.H. Chen, Effect of Ce doping and oxygen content on pseudogap and anisotropy in Nd2-xCexCuO4-delta, Superconductor Science & Technology 18 (2005) 763-769.

 41. C.H. Wang, X.H. Chen, J.L. Luo, G.T. Liu, X.X. Lu, H.T. Zhang, G.Y. Wang, X.G. Luo, N.L. Wang, Dimensional crossover and anomalous magnetoresistivity of superconducting NaxCoO2 single crystals, Physical Review B 71, 224515 (2005).

 42. C.H. Wang, X.H. Chen, L. Huang, L. Wang, Y.M. Xiong, X.G. Luo, Transport property of a Nd2-xCexCuO4-delta single crystal in the magnetic-field-driven normal state: in-plane and out-of-plane resistivity, Journal Of Physics-Condensed Matter 17 (2005) 1127-1136.

 43. Q. Tang, T. Li, X.H. Chen, D.P. Yu, Y.T. Qian, Efficient field emission from well-oriented CU2O film, Solid State Communications 134 (2005) 229-231.

 44. X.G. Luo, X.H. Chen, X. Liu, R.T. Wang, C.H. Wang, L. Huang, L. Wang, Y.M. Xiong, Field-induced log(1/T) diverging resistivity deviation from normal state in superconducting cuprates, Superconductor Science & Technology 18 (2005) 234-238.

 45. S.Y. Li, L. Taillefer, C.H. Wang, X.H. Chen, Ballistic magnon transport and phonon scattering in the antiferromagnet Nd2CuO4, Physical Review Letters 95, 156603 (2005).

 46. P.H. Li, Y. Zhang, X.X. Peng, Y.M. Xiong, H.B. Song, X.H. Chen, Ferromagnetic clusters and the spin-state transition in clusters of La0.5Sr0.5Co1-xRuxO3, Physica B-Condensed Matter 368 (2005) 109-120.

 47. X.H. Chen, K.Q. Wang, P.H. Hor, Y.Y. Xue, C.W. Chu, Anomalies at the compensation temperature in the zero-magnetization ferromagnet (Sm,Gd)Al-2, Physical Review B 72, 054436 (2005).

 48. X.H. Chen, C.H. Wang, G.Y. Wang, X.G. Luo, J.L. Luo, G.T. Liu, N.L. Wang, Thermal hysteresis and anisotropy in the magnetoresistance of antiferromagnetic Nd2-xCexCuO4, Physical Review B 72, 064517 (2005).

 49. H.T. Zhang, X.G. Luo, C.H. Wang, Y.M. Xiong, S.Y. Li, X.H. Chen, Characterization of nanocrystalline bismuth telluride (Bi2Te3) synthesized by a hydrothermal method, Journal Of Crystal Growth 265 (2004) 558-562.

 50. Y.M. Xiong, X.H. Chen, X.G. Luo, C.H. Wang, H.B. Song, C.L. Chen, H.Y. Chang, The effect of annealing on magnetic and transport properties of La0.5Sr0.5CoO3-delta thin films, Journal Of Physics-Condensed Matter 16 (2004) 553-560.

 51. Y.M. Xiong, T. Chen, G.Y. Wang, X.H. Chen, X. Chen, C.L. Chen, Raman spectra in epitaxial thin films of La1-xCaxMnO3 (x=0.33, 0.5) grown on different substrates, Physical Review B 70, 094407 (2004).

 52. B.M. Wu, D.S. Yang, W.H. Zeng, S.Y. Li, B. Li, R. Fan, X.H. Chen, L.Z. Cao, M. Ausloos, Two-bandgap magneto-thermal conductivity of polycrystalline MgB2, Superconductor Science & Technology 17 (2004) 1458-1463.

 53. N.L. Wang, D. Wu, G. Li, X.H. Chen, C.H. Wang, X.G. Luo, Infrared spectroscopy of the charge ordering transition of Na0.5CoO2, Physical Review Letters 93, 147403 (2004).

 54. C.H. Wang, L. Huang, L. Wang, Y. Peng, X.G. Luo, Y.M. Xiong, X.H. Chen, Single crystal growth and anisotropic resistivity of electron-type Nd2-xCexCuO4-y, Superconductor Science & Technology 17 (2004) 469-473.

 55. Q. Tang, X.H. Chen, T. Li, A.W. Zhao, Y.T. Qian, D.P. Yu, W.C. Yu, Template-free growth of vertically aligned CdS nanowire array exhibiting good field emission property, Chemistry Letters 33 (2004) 1088-1089.

 56. Z.Gui, R.Fan, X.H.Chen, Y.Hu, Z.Z.Wang, A new colloidal precursor cooperative conversion route to nanocrystalline quaternary copper sulfide, Materials research bulletin 39 (2004) 237-241.

 57. X.G. Luo, X.H. Chen, X. Liu, R.T. Wang, Y.M. Xiong, C.H. Wang, G.Y. Wang, X.G. Qiu, Magnetic and transport properties in CoSr2Y1-xCaxCu2O7 (x=0-0.4), Physical Review B 70, 054520 (2004).

 58. S.Y. Li, L. Taillefer, D.G. Hawthorn, M.A. Tanatar, J. Paglione, M. Sutherland, R.W. Hill, C.H. Wang, X.H. Chen, Giant electron-electron scattering in the Fermi-liquid state of Na0.7CoO2, Physical Review Letters 93, 056401 (2004).

 59. H.T. Zhang, X.H. Chen, Synthesis and characterization of nanocrystallite ZnCrFeO4, Inorganic Chemistry Communications 6 (2003) 992-995.

 60. D.S. Yang, B.M. Wu, B. Li, W.H. Zheng, S.Y. Li, R. Fan, X.H. Chen, L.Z. Cao, Thermal conductivity of two-energy-gap superconductor MgB2, Acta Physica Sinica 52 (2003) 683-686.

 61. Z Gui, R Fan, W Mo, X Chen, L Yang, Y Hu, Synthesis and characterization of reduced transition metal oxides and nanophase metals with hydrazine in aqueous solution, Materials research bulletin 38 (2003), 169-176.

 62. D.S. Yang, B.M. Wu, B. Li, W.H. Zheng, S.Y. Li, X.H. Chen, L.Z. Cao, Anomalous thermal conductivity enhancement in the mixed state of MgB2, Acta Physica Sinica 52 (2003) 2015-2019.

 63. Y.M. Xiong, L. Li, X.G. Luo, H.T. Zhang, C.H. Wang, S.Y. Li, X.H. Chen, Transport properties of Ru-doped La1.85Sr0.15CuO4 and the effect of carrier concentration compensation, Journal Of Physics-Condensed Matter 15 (2003) 1693-1704.

 64. B.M. Wu, B. Li, D.S. Yang, W.H. Zheng, S.Y. Li, L.Z. Gao, X.H. Chen, The thermal/electronic transport properties of new superconductor MgB2 and MgCNi3, Acta Physica Sinica 52 (2003) 3150-3154.

 65. Z. Sun, X.H. Chen, R. Fan, X.G. Luo, L. Li, Structure and magnetic properties of perovskite Sr2CuNbO6-delta,5, Journal Of Physics And Chemistry Of Solids 64 (2003) 59-62.

 66. H.T. Zhang, Y.M. Xiong, X.G. Luo, C.H. Wang, S.Y. Li, X.H. Chen, Hydrothermal synthesis and characterization of NiTe alloy nanocrystallites, Journal Of Crystal Growth 242 (2002) 259-262.

 67. H.T. Zhang, Z. Gui, R. Fan, X.H. Chen, Hydrothermal synthesis and characterization of nanorods "LixV2-delta O4-delta center dot H2O", Inorganic Chemistry Communications 5 (2002) 399-402.

 68. C.H. Wang, W.Q. Mo, S.Y. Li, M. Yu, R. Fan, K.Q. Ruan, H.S. Yang, L.Z. Cao, X.H. Chen, Transport properties of new superconductor MgCNi3, Acta Physica Sinica 51 (2002) 1816-1820.

 69. S.Y. Li, W.Q. Mo, M. Yu, W.H. Zheng, C.H. Wang, Y.M. Xiong, R. Fan, H.S. Yang, B.M. Wu, L.Z. Cao, X.H. Chen, Thermopower and thermal conductivity of superconducting perovskite MgCNi3, Physical Review B 65, 064534 (2002).

 70. S.Y. Li, W.Q. Mo, X.H. Chen, Y.M. Xiong, C.H. Wang, X.G. Luo, Z. Sun, Low-temperature transport properties of Nd2-xCexCuO4+delta: Metal-insulator crossover in the overdoped regime, Physical Review B 65, 224515 (2002).

 71. Z. Gui, R. Fan, W.Q. Mo, X.H. Chen, L. Yang, S.Y. Zhang, Y. Hu, Z.Z. Wang, W.C. Fan, Precursor morphology controlled formation of rutile VO2 nanorods and their self-assembled structure, Chemistry Of Materials 14 (2002) 5053-5056.

 72. D.H. Chi, Y. Iwasa, X.H. Chen, T. Takenobu, T. Ito, T. Mitani, E. Nishibori, M. Takata, M. Sakata, Y. Kubozono, Bridging fullerenes with metals, Chemical Physics Letters 359 (2002) 177-183.

 73. X.H. Chen, H.T. Zhang, C.H. Wang, X.G. Luo, P.H. Li, Effect of particle size on magnetic properties of zinc chromite synthesized by sol-gel method, Applied Physics Letters 81 (2002) 4419-4421.

 74. H.S. Yang, M. Yu, S.Y. Li, P.C. Li, Y.S. Chai, L. Zhang, X.H. Chen, L.Z. Cao, Study on the thermopower and resistivity of a new superconductor MgB2, Acta Physica Sinica 50 (2001) 1197-1200.

 75. Y.M. Xiong, Z. Sun, X.H. Chen, Temperature dependence of Raman scattering in K3Ba3C60, Acta Physica Sinica 50 (2001) 304-309.

 76. Z. Sun, S.Y. Li, Y.M. Xiong, X.H. Chen, Preparation, structure and superconductivity of Ru1222 and Ta-doped Ru1212, Physica C-Superconductivity And Its Applications 349 (2001) 289-294.

 77. K.Q. Ruan, Q. Cao, S.Y. Li, G.G. Qian, C.Y. Wang, X.H. Chen, L.Z. Cao, The detailed transport property of the underdoped Bi-2212 system in the pseudogap state, Physica C 351 (2001) 402-408.

 78. S.Y. Li, Y.M. Xiong, W.Q. Mo, R. Fan, C.H. Wang, X.G. Luo, Z. Sun, H.T. Zhang, L. Li, L.Z. Cao, X.H. Chen, Alkali metal substitution effects in Mg(1-x)A(x)B(2) (A = Li and Na), Physica C 363 (2001) 219-223.

 79. X. H. Chen, Y. Y. Xue, R. L. Meng, and C. W. Chu, Penetration depth and anisotropy in MgB2, Physical Review B 64, 127501 (2001).

 80. H.C.Dam, X.H.Chen, T.Takenobu, T.Itou, Y.Iwasa, T.Mitani, E.Nishibori, M.Takata, M. Sakata, Dimer structure of Sm 3 C70, AIP Conference Proceedings 590 (2001), 447-450

 81. S.Y. Li, L. Liu, R. Fan, X.H. Chen, Synthesis and superconductivity study for (Hg,M)-1222 phase (M = W, Mo, V, Cr, Ti), Physica C 356 (2001) 192-196.

 82. S.Y. Li, R. Fan, X.H. Chen, C.H. Wang, W.Q. Mo, K.Q. Ruan, Y.M. Xiong, X.G. Luo, H.T. Zhang, L. Li, Z. Sun, L.Z. Cao, Normal state resistivity, upper critical field, and Hall effect in superconducting perovskite MgCNi3, Physical Review B 64, 132505 (2001).

 83. H.L. Li, K.Q. Ruan, S.Y. Li, W.Q. Mo, R. Fan, X.G. Luo, X.H. Chen, L.Z. Cao, Study on the resistivity and Hall effect of MgB2 and Mg0.93Li0.07B2, Acta Physica Sinica 50 (2001) 2044-2048.

 84. Z. Gui, R. Fan, X.H. Chen, Y.C. Wu, A new metastable phase of needle-like nanocrystalline VO2 center dot H2O and phase transformation, Journal Of Solid State Chemistry 157 (2001) 250-254.

 85. Z. Gui, R. Fan, X.H. Chen, Y.C. Wu, A simple direct preparation of nanocrystalline gamma-Mn2O3 at ambient temperature, Inorganic Chemistry Communications 4 (2001) 294-296.

 86. Z. Gui, R. Fan, X.H. Chen, Y. Hu, Y.C. Wu, Hydrothermal synthesis and magnetic property of NaV2O5 nanorods, Transactions Of Nonferrous Metals Society Of China 11 (2001) 324-327.

 87. R. Fan, X.H. Chen, Z. Gui, L. Liu, Z.Y. Chen, A new simple hydrothermal preparation of nanocrystalline magnetite Fe3O4, Materials Research Bulletin 36 (2001) 497-502.

 88. R. Fan, X.H. Chen, Z. Gui, S.Y. Li, Z.Y. Chen, Sim-deintercalation synthesis and electronic conduction of hexagonal potassium tungsten bronze, Materials Letters 49 (2001) 214-218.

 89. X.H. Chen, Z. Sun, K.Q. Wang, S.Y. Li, Y.M. Xiong, M. Yu, L.Z. Cao, Transport properties and specific heat of RuSr2GdCu2O8 and RuSr2Gd1.4Ce0.6Cu2Oy in magnetic fields, Physical Review B 63, 064506 (2001).

 90. X.H. Chen, R. Fan, Low-temperature hydrothermal synthesis of transition metal dichalcogenides, Chemistry Of Materials 13 (2001) 802-805.

 91. H.H. Wen, X.H. Chen, W.L. Yang, Z.X. Zhao, Same superconducting criticality for underdoped and overdoped La2-xSrxCuO4 single crystals, Physical Review Letters 85 (2000) 2805-2808.

 92. H.H. Wen, X.H. Chen, W.L. Yang, Y.M. Ni, Z.X. Zhao, Large distinctions between underdoped and overdoped La2-xSrxCuO4 single crystals as observed from magnetic and transport measurement: A possible evidence for macroscopic phase separation in overdoped high temperature superconductors, Physica C 341 (2000) 2005-2006.

 93. T. Takenobu, X.H. Chen, Y. Iwasa, T. Mitani, Synthesis and structure of BaxC70, Molecular Crystals And Liquid Crystals 340 (2000) 617-622.

 94. Z. Sun, X.H. Chen, T. Takenobu, Y. Iwasa, Structure and Raman behaviour of Sm2.75C60, Journal Of Physics-Condensed Matter 12 (2000) 8919-8926.

 95. S.Y. Li, Q. Cao, Z. Sun, X.H. Chen, L.Z. Cao, Crystallinity and transport properties in Bi2Sr2Ca1-xPrxCu2Oy single crystals, Superconductor Science & Technology 13 (2000) 1595-1599.

 96. Y. Iwasa, X.H. Chen, T. Takenobu, T. Mitani, Electronic properties of Ba-intercalated fullerides, Molecular Crystals And Liquid Crystals 340 (2000) 583-586.

 97. R. Fan, X.H. Chen, Z. Gui, Z. Sun, S.Y. Li, Z.Y. Chen, Chemical synthesis and electronic conduction properties of sodium and potassium tungsten bronzes, Journal Of Physics And Chemistry Of Solids 61 (2000) 2029-2033.

 98. R. Fan, X.H. Chen, Z.Y. Chen, A novel route to obtain molybdenum dichalcogenides by hydrothermal reaction, Chemistry Letters (2000) 920-921.

 99. X.H. Chen, T. Takenobu, Z. Sun, Y. Iwasa, Raman behavior of two A(g) modes in the fullerides with t(1g) states, Physica C 341 (2000) 2263-2264.

 100. X.H. Chen, Z. Sun, K.Q. Wang, Y.M. Xiong, H.S. Yang, H.H. Wen, Y.M. Ni, Z.X. Zhao, Superconductivity and specific heat of Ru1-xTaxSr2GdCu2O8 and RuSr2Gd1.4Ce0.6Cu2Oy, Journal Of Physics-Condensed Matter 12 (2000) 10561-10569.

 101. X.H. Chen, S.Y. Li, K.Q. Ruan, Z. Sun, Y.M. Xiong, Q. Cao, L.Z. Cao, Anisotropy in doped single crystal Bi2Sr2CaCu2O8+delta, Physica C 341 (2000) 1573-1574.

 102. X.H. Chen, D.H. Chi, Z. Sun, T. Takenobu, Z.S. Liu, Y. Iwasa, Synthesis structure and transport properties of novel fullerides A(3)C(70) (A = Ba and Sm), Journal Of the American Chemical Society 122 (2000) 5729-5732.

 103. Q. Cao, K.Q. Ruan, S.Y. Li, X.H. Chen, G.G. Qian, L.Z. Cao, The comparable effects on transport properties in Bi2Sr2Ca1-xPrxCu2Oy and Bi2Sr2Ca1-xYxCu2Oy single crystals, Physica C-Superconductivity And Its Applications 334 (2000) 237-242.

 104. M. Yu, X.H. Chen, K.Q. Ruan, S.Y. Li, Z. Gui, G.C. Zhang, Z.Y. Chen, L.Z. Cao, Anisotropic resistivities of single crystal Bi2Sr2CaCu2O8+delta with different oxygen contents, Acta Physica Sinica 48 (1999) 363-369.

 105. K.Q. Ruan, S.Y. Li, X.H. Chen, G.G. Qian, Q. Cao, C.Y. Wang, L.Z. Cao, The systematic study of the normal-state transport properties of Bi-2212 crystals, Journal Of Physics-Condensed Matter 11 (1999) 3743-3750.

 106. G.G. Qian, K.Q. Ruan, X.H. Chen, C.Y. Wang, L.Z. Cao, M.R. Ji, The electronic structure and transport properties of Bi2Sr2-xLaxCaCu2Oy (x =0.0-0.8), Physica C 313 (1999) 58-64.

 107. G.G. Qian, X.H. Chen, K.Q. Ruan, S.Y. Li, Q. Cao, C.Y. Wang, L.Z. Cao, M. Yu, Raman-active phonons in Bi2Sr2-xLaxCaCu2Oy: effect of the oxygen content induced by La doping, Physica C 312 (1999) 299-303.

 108. X.H. Chen, Y.M. Xiong, Z. Sun, T. Takenobu, H. Kitagawa, Y. Iwasa, Temperature dependence of Raman scattering in K3Ba3C60, Journal Of Physics-Condensed Matter 11 (1999) 8329-8340.

 109. X.H. Chen, T. Takenobu, T. Muro, H. Fudo, Y. Iwasa, Anomalous Raman shift in the ternary fullerides with t(1g) states, Physical Review B 60 (1999) 12462-12466.

 110. X.H. Chen, S. Taga, Y. Iwasa, Raman-scattering study of Ba-doped C-60 with t(1g) states, Physical Review B 60 (1999) 4351-4356.

 111. X.H. Chen, Z.S. Liu, S.Y. Li, D.H. Chi, Y. Iwasa, Structure and properties of a fulleride Sm6C60, Physical Review B 60 (1999) 6183-6186.

 112. X.H. Chen, S.Y. Li, K.Q. Ruan, Z. Sun, Q. Cao, L.Z. Cao, Effect of doping on the anisotropic resistivity in single-crystal Bi2Sr2CaCu2O8+delta with Fe, Co, and Ni, Physical Review B 60 (1999) 15339-15344.

 113. Y.D. Zhao, Y.T. Qian, K.B. Tang, W. Liu, X.H. Chen, Y.H. Zhang, Synthesis and characterization of new cuprates (Pb0.75Mo0.25)Sr-2(Nd1-xCax)Cu2O7-delta, Superconductor Science & Technology 11 (1998) 898-901.

 114. G.G. Qian, K.Q. Ruan, X.H. Chen, C.Y. Wang, Y.X. Wang, Q. Cao, L.Z. Cao, H. Zhang, Y.Z. Ruan, Normal-state resistivity and thermoelectric power of the Bi2Sr2-xLaxCaCu2Oy system, Physica Status Solidi a-Applied Research 168 (1998) 267-272.

 115. L.D. Jiang, Y.P. Sun, X.G. Wan, K.Y. Wang, G.Y. Xu, X.H. Chen, K.Q. Ruan, J.J. Du, Improvement of the phase formation and superconductivity of the (Bi,Pb)(2)Sr2Ca2Cu3Ox silver-sheathed tapes with B2O3 addition, Physica C-Superconductivity And Its Applications 300 (1998) 61-66.

 116. X.H. Chen, M. Yu, K.Q. Ruan, S.Y. Li, Z. Gui, G.C. Zhang, L.Z. Cao, Anisotropic resistivities of single-crystal Bi2Sr2CaCu2O8+delta with different oxygen content, Physical Review B 58 (1998) 14219-14222.

 117. [330] X.H. Chen, M. Yu, G.G. Qian, Z.S. Liu, L.Z. Cao, J. Zou, C.Y. Xu, Superconductivity and Raman scattering in Bi2Sr2Ca1-xPrxCu2Oy, Physical Review B 57 (1998) 5082-5085.

 118. X.H. Chen, K.Q. Ruan, G.G. Qian, S.Y. Li, L.Z. Cao, J. Zou, C.Y. Xu, Effects of doping on phonon Raman scattering in the Bi-based 2212 system, Physical Review B 58 (1998) 5868-5872.

 119. X.H. Chen, S.Y. Li, G.G. Qian, K.Q. Ruan, L.Z. Cao, Electronic transport properties of polycrystalline SmxC60, Physical Review B 57 (1998) 10770-10774.

 120. K.Q. Ruan, Y. Feng, C.Y. Wang, X.H. Chen, L.Z. Cao, Q.L. Xu, F. Foong, B. Bedard, S.H. Liou, Hall effect studies of the mixed state of c-axis-oriented Hg0.9Tl0.1Ba2Ca2Cu3O8+delta superconducting films with T-c>124 K, Superconductor Science & Technology 10 (1997) 424-426.

 121. [334] K.Q. Ruan, Y. Feng, C.Y. Wang, X.H. Chen, L.Z. Cao, Q.L. Xu, F. Foong, B. Bedard, S.H. Liou, Hall effect studies of the mixed state of c-axis oriented Hg0.9Tl0.1Ba2Ca2Cu3O8+delta superconducting films with T-c>124K, Physica C 282 (1997) 1213-1214.

 122. K.Q. Ruan, Y. Feng, C.Y. Wang, X.H. Chen, L.Z. Cao, Evidence of the spin gap in Bi2Sr2Ca1-xYxCu2Oy single crystals, Physica C 282 (1997) 1165-1166.

 123. X.H. Chen, T.F. Li, M. Yu, K.Q. Ruan, C.Y. Wang, L.Z. Cao, Resistivity and thermoelectric power of Bi2Sr2Ca1-xPrxCu2Oy system, Physica C 290 (1997) 317-322.

 124. X.H. Chen, T.F. Li, M. Yu, L.Z. Cao, Q. Li, P.S. Xu, X.Y. Zhang, Effects of Ca substitution on the electronic structure of Nd2-x-yCexCayCuO4-delta, Physical Review B 56 (1997) 5673-5676.

 125. X.H. Chen, T.F. Li, R.P. Wang, Y.M. Qiu, K.Q. Ruan, L.Z. Cao, L. Shi, Y.B. Jia, G.E. Zhou, Y.H. Zhang, Anomalies in thermoelectric power at 200 K in the calcium-doped NdCeCuO system, Journal Of Physics-Condensed Matter 9 (1997) L75-L82.

 126. X.H. Chen, T.F. Li, R.P. Wang, Y.M. Qiu, K.Q. Ruan, L.Z. Cao, L. Shi, Y.B. Jia, G.E. Zhou, Y.H. Zhang, Anomalies induced by calcium doping in NdCeCuO system, Physica C 282 (1997) 1239-1240.

 127. K.Q. Ruan, Y. Feng, C.Y. Wang, X.H. Chen, L.Z. Cao, Q.L. Xu, F. Foong, B. Bedard, S.H. Liou, Broad resistive transition in epitaxial c-axis-oriented Hg0.9Tl0.1Ba2Ca2Cu3O8+delta films with T-c>124 K under magnetic field, Physica Status Solidi a-Applied Research 157 (1996) K9-K12.

 128. X.H. Chen, K.Q. Ruan, Y. Feng, C.Y. Wang, L.Z. Cao, Y.B. Jia, Y.H. Zhang, Transport properties in the calcium-doped Nd-Ce-Cu-O system, Physical Review B 54 (1996) 13306-13310.

 129. .J. Zhang, X.H. Chen, L.Z. Cao, Z.J. Chen, J.S. Zhu, ELECTRONIC-STRUCTURE OF THE T-ASTERISK-TYPE SUPERCONDUCTORS (BI0.5SR1.5)(Y,CE)2CU2OY STUDIED BY PHOTOELECTRON-SPECTROSCOPY, Acta Physica Sinica-Overseas Edition 4 (1995) 225-230.

 130. X.H. Chen, G. Roth, Superconductivity at 8 K in samarium-doped C-60, Physical Review B 52 (1995) 15534-15536.

 131. H. Jin, X.H. Chen, Z.J. Chen, L. Yang, G.E. Zhou, GROWTH AND STRUCTURE OF BI-SR-Y-CE-CU-O T-ASTERISK-PHASE SINGLE-CRYSTALS, Materials Letters 20 (1994) 79-82.

 132. X.H. Chen, Y.T. Qian, Z.Y. Chen, C. Lin, STUDY ON PHASE-FORMATION MECHANISM AND INTERGROWTH FOR BI(PB)-SR-CA-CU-O SYSTEM, Science In China Series B-Chemistry 37 (1994) 141-152.

 133. X.H. Chen, H. Chen, H. Zhang, C.Y. Wong, Z.J. Chen, L.Z. Cao, G.E. Zhou, Y.H. Zhang, T-ASTERISK PHASE (BI0.5SR1.5)(Y2-XCEX)CU2O8-DELTA SUPERCONDUCTORS - THE EFFECT OF IONIC RADIUS ON STRUCTURE, Physical Review B 49 (1994) 1492-1494.

 134. X.H. Chen, C. Xu, L.Z. Cao, Z.J. Chen, THE INFLUENCE OF PB ON THE STABILITY OF THE BI-TYPE MODULATED STRUCTURE, Physica C 208 (1993) 38-42.

 135. X.H. Chen, C. Lin, B. Lu, Y.T. Qian, L.Z. Cao, Z.J. Chen, Z.Y. Chen, THERMODYNAMIC STABILITY AND SUPERCONDUCTIVITY OF THE BI-SR-CA(Y)-CU-LI-O SYSTEM, Journal Of Materials Research 8 (1993) 1510-1514.

 136. X.H. Chen, Z.F. Ding, Y.T. Qian, Z.Y. Chen, Z.J. Chen, L.Z. Cao, (BI,M)SR2(R,CE)NCU2OY (M=CU, CD, R=ND, GD, N=1, 2, AND 3) - A FAMILY OF SUPERCONDUCTORS THAT EXHIBIT SUPERCONDUCTIVITY AT T(C)SIMILAR-OR-EQUAL-TO-20-K FOR N=3 WITH DOUBLE FLUORITE BLOCKS AND MONOLAYER (BI,M)O SHEETS, Physical Review B 48 (1993) 9799-9802.

 137. X.H. Chen, Z.F. Ding, Y.T. Qian, Z.J. Chen, Z.Y. Chen, L.Z. Cao, THE SYNTHESIS AND STRUCTURE OF A NEW BI-BASED COPPER-OXIDE WITH (BI, M)-O MONOLAYERS - (BI,M)SR2(R,CE)3CU2O11-DELTA, Physica C 216 (1993) 458-462.

 138. X.H. Chen, Z.J. Chen, C. Xu, L.H. Cao, Z.Y. Chen, Y.T. Qian, THERMAL EFFECTS ON THE MICROSTRUCTURE OF SUPERCONDUCTING (BI1.8PB0.35)SR2CA2CU3OY, Superconductor Science & Technology 6 (1993) 276-281.

 139. X.H. Chen, H. Chen, L.Z. Cao, Z.J. Chen, G.E. Zhou, SYNTHESIS AND STRUCTURE OF SUPERCONDUCTORS,(SR2-XBIX)(LN2-YCEY)CU2O8-DELTA OF T(ASTERISK)PHASE, Physica C 217 (1993) 342-346.

 140. J.G. Zheng, Q. Li, D. Feng, F. Yu, J.M. Hong, X.H. Chen, ON THE 2-DIMENSIONAL SUPERSTRUCTURE IN THE (001) PLANE OF BI-SR-CA-CU-O SUPERCONDUCTORS, Applied Physics Letters 61 (1992) 1721-1723.

 141. J. Sha, N.L. Wang, C.F. Zhu, Z.H. He, X.H. Chen, G.E. Zhou, L.Z. Cao, Q.R. Zhang, H.R. Yi, H.C. Li, VORTEX GLASS PHASE AND FLUX CREEP IN YBA2CU3OY EPITAXIAL FILM, Applied Physics a-Materials Science & Processing 54 (1992) 300-302.

 142. X.H. Chen, Y.T. Qian, Z.Y. Chen, C. Lin, L. Yang, Z.Q. Mao, Y.H. Zhang, ORIGIN OF A BI-TYPE MODULATED STRUCTURE AND ITS EFFECTS ON SUPERCONDUCTIVITY IN BI1.8PB0.35SR2CA2CU3OY - DIRECT EXPERIMENTAL-OBSERVATION, Physical Review B 46 (1992) 9181-9185.

 143. X.H. Chen, Y.T. Qian, Z.Y. Chen, Z. Gui, EFFECTS OF IONIC RADIUS ON STRUCTURE AND SUPERCONDUCTIVITY FOR HIGH-TC OXIDE SUPERCONDUCTORS, Physica Status Solidi a-Applications And Materials Science 130 (1992) 415-420.

 144. X.H. Chen, Z.Y. Chen, Y.T. Qian, J.H. Zhu, H.B. Yuan, L.Z. Cao, AC SUSCEPTIBILITY STUDY OF QUENCHED AND ANNEALED SAMPLES OF POLYCRYSTALLINE BI1.65PB0.35SR2CA2CU3OY, Journal Of Alloys And Compounds 178 (1992) 41-49.

 145. Z.H. He, Y.P. Sun, J. Sha, H.Q. Ying, X.G. Chen, X.H. Chen, J.Y. Jiang, S.X. Wang, J.J. Du, L.Z. Cao, Q.R. Zhang, THE CARRIER CHARACTERISTICS OF SINGLE-PHASE SUPERCONDUCTING OXIDES (BI,PB)2SR2CA2CU3OY UNDER DIFFERENT HEAT-TREATMENTS, Superconductor Science & Technology 4 (1991) S415-S417.

 146. X.H. Chen, Z.Y. Chen, Y.T. Qian, J.H. Zhu, S.X. Wang, X.G. Cheng, J. Sha, Q. Zhang, L. Yang, C.G. Fan, THE ROLE OF OXYGEN-CONTENT IN THE (BI,PB)2SR2CA2CU3OY SYSTEM, Solid State Communications 77 (1991) 673-677.

 147. X.H. Chen, Z.Y. Chen, Y.T. Qian, Z.T. Gu, X.A. Cheng, J. Sha, K.Q. Wang, Q.R. Zhang, PHASE-TRANSFORMATION AND SUPERCONDUCTIVITY OF 110-K SUPERCONDUCTOR IN (BI,PB)-SR-CA-CU-O SYSTEM, Chinese Physics 11 (1991) 836-840.

 148. R. Lin, X.H. Chen, Z.Y. Chen, Y.T. Qian, J.S. Xia, S.X. Wang, W.M. Zhang, J. Ma, Q.R. Zhang, PRINCIPAL FACTORS ON TCE IN PURE BI-SR-CA-CU-O SYSTEM, Solid State Communications 72 (1989) 1173-1176.

 149. R. Lin, X.H. Chen, Z.Y. Chen, Y.T. Qian, J.S. Xia, S.X. Wang, Q.R. Zhang, SUPERCONDUCTIVITY IN GLASSY BI-SR-CA-CU-O SYSTEM, Chinese Physics Letters 6 (1989) 553-556.

       6

           

               

回顶部